Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

fiipregatitDSU

Anunt concurs pentru ocuparea unei funcții publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Scutelnici

DOCUMENTUL AICI

Primăria Comunei Scutelnici,judep.tl Buzău vă notifică în condițiile an. 618 alin. 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ că organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Scutelnici, conform an. 385 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. prevederile art. IT din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și c-ombaterca efectelor pandemiei de COVID-19, în data de 6 septembrie 2021. orele 10.00 - proba scrisă. proba interviu se susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

 • COMPARTIMENT BUGET. FlNANTE. IMPOZITE Sl TAXE LOCALE SI RESURSE UMANE , referent, clasa HI, grad profesional superior

Condiții de participare: Condiții generale:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465 alin. I din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrati

Condiții sprecifice:

 • studii li respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice - minim 7 ani.
 • Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi. 40 orc/săptămână.

Publicarea anunțului se va face în data de 6 august 2021 . prin afișare la sediul insLituției si postarea pe site - ul insti tiei : www.primariascutelnici.ro.

Concursul pc post va avea loc la sediul instituției din sat Scutelnici, comuna Scutelnici. judep.tl Buzău.

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 de zilc de la dala publicării anunțului pe pagina de internet, si anume in perioada 6 august 202l- 25 august, la sediul Primăriei comunei Scutelnici. judep.tl Buzău.

Tematica de concurs - Reglementari privind respectarea demnității ujiianc, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaLerea incitării la ură și discriminare. Reglementari privind resursele umane in admiuistatia publica. Reglementări privind asistența socială. Reglementări privind asistentul pcrsoanl al persoanei cu handicap grav.Reglementari privind venitul minim garantat.

Bibliografie

 1. Constitutia Romaniei, republicata
 2. Titlul I si TI ale partii a Vl din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completarilc ulterioare,
 3. Ordonanța 137/2000 Privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare. cu modificările si completarile ulterioare.
 4. Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu modificarile si completarile ulterioare,
 5. Legea 227/2015 privind Codul fiscal. cu modificările si completarile ulterioare- Titlul IX;
 6. Legea nr. 2072015 privind Codul de procedură fiscală:
 7. Decretul nr. 209/1976 pentu aprobarea Regulamentului operațiilor de casa ale unităților actualizat.

Tematica:

I. Protecția drepturilor și libertă\ilor fundamentale ale omului:

2 . Titlul I și n ale părții a Vl-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019. cu modificările și completările ulterioare. polițistul local - funcționar public;

 1. Reglementări privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 2. Reglementări privind privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați:
 3. Reglementări privind taxele si impozitele locale;
 4. Reglementări privind taxele si impozitele locale:

Reglementări privid operațiunile de casa.