Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

fiipregatitDSU

ANUNT NOTIFICARE - Secretar general - 26.06.2021

Primăria Comunei Scutelnici, județul Buzău vă notifică în condițiile art. 618 alin. 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ că organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcții publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Scutelnici, conform art. 385 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederile  art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în data de 20 august 2021, orele 10.00 - proba scrisă, proba interviu se sustine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

  • Secretar general UAT Scutelnici – ID 185086

Condiții de participare:

 

Condiții generale:

  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 

Condiții sprecifice:

 - să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă ştiinţe juridice, administrative sau ştiinţe politice;
- să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minimum 5 ani;
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

-durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 

Publicarea anunțului se va face în data de 19 iulie  2021 , prin afișare la sediul instituției si postarea pe site - ul instituției : www.primariascutelnici.ro.

            Concursul pe post va avea loc la sediul instituției din sat Scutelnici, comuna Scutelnici, județul Buzău.

            Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet, si anume  in perioada 19 iulie 2021- 9 august 2021, la sediul Primăriei comunei Scutelnici, județul Buzău.

 

Tematica de concurs:

Reglementări privind statutul funcţionarilor publici;

2. Reglementări privind administraţia publică;

3. Reglementări privind respectarea demnităţii umane ,protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului ,prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare;

4. Reglementări privind resursele umane în administraţia publică locală ;

5. Reglemantări privind conduita funcţionarilor publici;

6. Reglemantări privind liberul acces la informaţiile de interes public;

7. Reglemantări privind registrul agricol si fondul fucniar;

8. Reglemantări privind eliberarea certificatelor şi adeverinţelor de către autoritătile publice centrale şi locale ;

9. Reglemantări privind administraţia publică locală şi centrală.

Bibliografie :

1. Constituţia României, republicată

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5. O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol ,cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea 119/1996 privind actele de stare civila republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;

7. Legea nr. 52/2003 , republicată – privind transparenţa decizională în administratia publică;

8. Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar , republicată ,cu modificările si completările ulterioare ;

9. Legea 135/2007 privind arhivarea documentelor în format electronic;

10.O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autoritaţile publice centrale şi locale ;

11.Legea nr. 287/2009 privind codul civil ,republicată cu modificările si completările ulterioare;

12.Legea nr. 134/2010 privind codul de procedura civilă ,cu modificările şi completările ulterioare;

13. H.G nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 544/2001 ,privind liberul acces la informaţii de interes public;

14. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

15. Legea nr. 53/2003 –Codul muncii , republicat , cu completarile si modificarile ulterioare

16. Legea nr. 544/2001-privind liberul acces la informatiile de interes public cu completarile si modificarile ulterioare;

17. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile si completarile ulterioare

18.Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata .