Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

fiipregatitDSU

ANUNT privind rezultatul selecţiei dosarului de inscriere a candidatilor la examenului de promovare a functiei publice de conducere secretar general UAT Scutelnici, judetul Buzau

DOCUMENTUL AICI

    Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

nr.

crt

Nr. Formular de înscriere /

Funcţia publică/Structura

Rezultatul

selectiei

dosarelor

Motivul
respingerii

dosarului

1

3814/05.08.2021/

Secretar general UAT Scutelnici

ADMIS  

      Candidaţii nemulţumiţi pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

      Afişat astăzi, 16.08.2021, ora 15.30 la sediul primariei Scutelnici.

REZULTATUL FINAL la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie publice vacante de referent, clasa a III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului asistenta sociala si autoritate tutelara

DOCOCUMENTUL AICI

REZULTAT FINAL cu punctajele finale obţinute de candidaţi la concursul pe post pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent, clasa Ul, grad profesional superior din cadrul compartimentului Compartiment asistent sociala si autoritate tutelara organizat in data de 09.08.2021

Nr.

crt.

Indicativul

dosarului de

inscriere a

candidatului

Punctaj

proba

scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultatul

final

1. 3554/ 19.07.2021 67,00 77,33 144,33 Admis

2.

3582/21.07.2021 - - -

Respins

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul compartimentului asistenta sociala si autoritate tutelara

DOCUMENTUL AICI

    Avănd in vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

Nr.crt

Indicativul dosarului

de înscriere a candidatului *

Funcţia publică

Punctajul

probei

interviu

Rezultatul

probei

interviu

1 3554/ 19.07.2021

referent, clasa III,

grad profesional

superior

77,33 ADMIS

 

   Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţii In termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamnul Tvan Viorel Valentin.
Afişat astăzi 09.08.2021, ora 15.00 la sediul Primari ei Scutelnici si pc site-ul institutiei.