Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

fiipregatitDSU

ANUNT NOTIFICARE - Secretar general - 26.06.2021

Primăria Comunei Scutelnici, județul Buzău vă notifică în condițiile art. 618 alin. 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ că organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcții publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Scutelnici, conform art. 385 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederile  art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în data de 20 august 2021, orele 10.00 - proba scrisă, proba interviu se sustine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

  • Secretar general UAT Scutelnici – ID 185086

Citește mai departe...

ANUNŢ PUBLIC Privind adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiştile de pe raza UAT Scutelnici

DOCUMENTUL AICI

    Primarul comunei Scutelnici, în temeiul Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică si in baza Ordonantei 57 /2019, aduce la cunoştinţa publicului:
Elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiştile de pe raza UAT Scutelnici şi aprobarea procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul Pastoral.
    Orice persoană interesată , precum şi asociaţiile de afaceri şi alte asociaţii legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menţionat la Primăria Scutelnici, în termen de 2o de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, adică 22.06.2021.
Proiectul de HCL însoţit de referatul de specialitate , poate fi studiat la avizierul Primăriei Scutelnici şi pe site instituţiei www.primariascutelnici.ro.
    Şedinţa în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menţionat va fi organizată si anunţată in termenele prevăzute de lege.

ANUNT - concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier achizitii publice, clasa I, grad principal - Compartiment achizitii publice

ANUNTUL, TEMATICA DE CONCURS, BIBLIOGRAFIE

    Primăria Comunei Scutelnici, județul Buzău vă notifică în condițiile art. 618 alin. 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ că organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Scutelnici, conform art. 385 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederile  art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în data de 4 iunie  2021, orele 10.00 - proba scrisă, proba interviu se sustine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

  • Compartiment achizitii publice-consilier achizitii publice , clasa I, grad principal

Condiții de participare:

Condiții generale:

  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 

Condiții sprecifice:

  • studii universitate de licenta absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă în domeniul studiilor economice .
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim 5 ani.
  • curs prefectionare/specializare in domeniul achizitiilor publice
  • Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 

              Publicarea anunțului se va face în data de 4 mai  2021 , prin afișare la sediul instituției si postarea pe site - ul instituției : www.primariascutelnici.ro.

            Concursul pe post va avea loc la sediul instituției din sat Scutelnici, comuna Scutelnici, județul Buzău.

            Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet, si anume  in perioada 4 mai 2021- 24 mai 2021, la sediul Primăriei comunei Scutelnici, județul Buzău.