Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

ANUNT - 25 ianuarie 2022

ANUNTUL AICI

Primăria Comunei Scutelnici, județul Buzău vă notifică în condițiile art. 618 alin. 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ că organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice vacante de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Scutelnici, conform art. 385 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în data de 18 martie 2022, orele 10.00 - proba scrisă, proba interviu se sustine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

- COMPARTIMENT BUGET, FINANTE, IMPOZITE SI TAXE LOCALE SI RESURSE UMANE , inspector, clasa I, grad profesional principal – ID post 551824

Condiții de participare:
Condiții generale: 

- candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Condiții sprecifice:

- studii universitate de licenta absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă în domeniul studii juridice . 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim 5 ani.
- Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Publicarea anunțului se va face în data de 15 februarie 2022 , prin afișare la sediul instituției si postarea pe site - ul instituției : www.primariascutelnici.ro.
Concursul pe post va avea loc la sediul instituției din sat Scutelnici, comuna Scutelnici, județul Buzău.
Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet, si anume in perioada 15 februarie – 7 martie 2022, la sediul Primăriei comunei Scutelnici, județul Buzău.


Bibliografie

1. Constitutia Romaniei, republicata,
2. Titlul I si II ale partii a VI din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
3. Ordonanta 137/2000 Privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare,

4. Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificarile si completarile ulterioare,

5. Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare:TITLUL IX - Impozite şi taxe locale
6. Legea nr. 207/2015 din 20 iulie 2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare
7. Legea nr. 287/2009 privind codul civil ,republicată cu modificările si completările ulterioare;
8.Legea nr. 134/2010 privind codul de procedura civilă ,cu modificările şi completările ulterioare;

TERMATICA

1. Constitutia Romaniei, republicata,
2. Titlul I si II ale partii a VI din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
3. Ordonanta 137/2000 Privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare,
4. Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificarile si completarile ulterioare,
5. Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:TITLUL IX - Impozite şi taxe locale 

6. Legea nr. 207/2015 din 20 iulie 2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare
7. Legea nr. 287/2009 privind codul civil ,republicată cu modificările si completările ulterioare;
8. Legea nr. 134/2010 privind codul de procedura civilă ,cu modificările şi completările ulterioare;