Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

ANUNT - 28052021

DOCUMENTUL AICI

Privind rezultatul sclectarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul pe post organizat in data de 4 iume 2021, proba scrisa, pentru ocuparea fuctiei publice de cxecutie vacante de Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului achizitii publice.
Avand in vedere prevederile art_ 40 alin. (1) lit. a) si art. 50 alin. (2) dm Hotararea Guvemului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funtionarilor publici, cu modificiirile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al selectarii dosarelor de inscriere:

 

Nr. crt

Indicativul dosarului de

inscriere a candidatului

Functia

publica

Rezultatul

selectarii dosarului

 

 1

 

        2517

Consilier

achizitii publice

 

        ADMIS

 

Candidatii nemultumiti pot face contestatie, in tcrmen de eel mull 24 de ore de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor (conform art. 63 din HG 611 /2008).

Afisat astazi 28.05.2021, ora 12.00, la sediul Primariei Comunei Scutelnici.

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI pentru ocuparea functiei publice de executie va.cante de referent, clasa Ill, grad profesional superior din cadrul Compartimentului registratura, starea civila si arhiva

DOCUMENTUL AICI

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI
pentru ocuparea functiei publice de executie va.cante de referent, clasa Ill,

grad profesional superior din cadrul Compartimentului registratura, starea civila si arhiva

Functia publica sau functiile publice pentru care se organizeaza concursul referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului registratura, starea civila si arhiva

Scutelnici site 16.00 Page 1

Scutelnici site 16.00 Page 2

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului registratura, starea civila si arhiva

DOCUMENTUL AICI


Rezultatul probei interviu
la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului registratura, starea civila si arhiva


    Avand in vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotararea Guvemului nr. 611 /2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierci functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probei interviu:

Scutelnici site afisaj 15.00

     Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot formula contestatii in termen de 24 de ore de la afisare, conform art. 63 din Hotararca Guvemului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcµonarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depun la sccretarul comisiei de sotuiionare a contestaµilor, doamna Agapie Luminita.
     Afisat astazi 18.01.2021, ora 15:00 la secliul Primariei Scutelnici si pe site-ul institutiei.

REZULTATUL PROBEI SCRISE pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior

DOCUMENTUL AICI

REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat

pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul

Compartimentului registratura, starea civila si arhiva, avand proba scrisa in data de 18.01.2021

    Avand in vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotararea GuvemuJui nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea l;li dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu rnodificarile si cornpletarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probei scrise:

Scutelnici site afisaj 13.00

  *  Candidatii declaraii admisi vor susµne interviul in data de 20.01.2021 la ora .10:00· la sediul Primariei Scutelnici.

  Candidatii nemultumiti de rezultatul obµnut pot formula contestatii in termen de 24 de ore de la a.fil;lare, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611 /2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functonarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de solutionare a contestatilor, doamna Agapie Luminita.
    Afisat astazi 18.01.2021, ora 13:00 la sediul Primariei SCUTELNICI si pe site-ul institutiei.

ANUNT privind rezultatul selectarii dosarelor candidatilor inscrisi pentru ocuparea functiei publice REFERENT clasa III

DOCUMENTUL AICI

ANUNT

privind rezultatul selectarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul pe post
organizat in data de 18.01.2021, proba scrisa, pentru ocuparea functiei publice de
executie vacante de Referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul
Compartimentului registratura, starea civila si arhiva


    Avand in vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) si art. 50 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 611 /2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al selectarii dosarelor de inscriere:

nr.

crt.

Indicativul dosarului de

inscriere a candidatului *

 

Functia publica

Rezultatul

selectari dosarelor

1 6850/2020

Referent, clasa lll,

grad profesional superior

ADMIS

 

  * Candidatii nemultumiti pot face contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor (conform art. 63 din HG 611/2008).