Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

DISPOZIŢIE - Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Scutelnici, judeţul Buzău în sedintă ordinară în data de 31.08.2021 , orele 9:00

   DISPOZIŢIE - Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Scutelnici, judeţul Buzău în sedintă ordinară în data de 31.08.2021 , orele 9:00

   Primarul comunei Scutelnici, judetul Buzău

   Avănd in vedere:

    -  referatul înregistrat sub nr.3996/18.08.2021;
,   -  prevederile art. 133, alin. I din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


   În temeiul art. 196 alin .1 lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ
    DISPUNE:
    Art.1.(1) Se convoacă Consiliul Local al comunei Scutelnici în sedinţă ordinară în data de 31 august, orele 09.00 în sala de şedinţe a Primăriei Comunei Scutelnici, strada Primariei nr. I, sat Scutelnici, comuna Scutelnici, Judeţul Buzău.
            (2) Desfaşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Local se va realiza cu participarea în fizic a consilierilor locali şi cu respectarea măsurilor de asigurare a distanţării fizice.
    Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinţei ordinare este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
    Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi, în format fizic, şi vor semna invita􀀹a la sedinţă pusa la dispoziţie în acest sens.
    Art.4. Membrii Consiliului Local al comunei Scutelnici sunt invitati să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi prevăzut în anexă la prezenta dispoziţie.
    Art.5. Secretarul general al comunei Scutelnic va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor, persoanelor fizice şi juridice interesate.

DOCUMENTUL AICI