Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

DISPOZITIE Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Scutelnici, judetul Buzau in sedinta ordinara in data de 15 octombrie 2021

DOCUMENTUL AICI

DISPOZITIE  Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Scutelnici, judetul Buzau in sedinta ordinara in data de 15 octombrie 2021

Primarul comunei Scutelnici , judetul Buzau Avand in vedere:

 - referatul 'inregistrat sub nr.4813/08.10.202 l;
 - prevederile art. 133, alin. 1 din Ordonanta de Urgenta nr. 57 /20 I 9 - privind Coduladministrativ;
In temeiul art. 196 alin.1 lit. b din Ordonanta de Urgenta nr. 57 /20 J 9 privind Codul administrativ


DISPUNE:
Art.1.(1) Se convoaca Consiliul Local al comunei Scutelnici in sedint,1 ordinara in data de 15 octornbrie 2021, orele 09.00 in sala de sedinte a Primariei Comunei Scutelnici, strada Primariei nr. 1, sat Scutelnici, comuna Scutelnici, Judetul Buzau.
(2) Desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local se va realiza cu participarea in fizic a consilierilor locali si cu respectarea masurilor de asigurare a distantarii fizice.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.
Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format fizic, si vor sernna invitatia la sedinta pusa la dispozitie in acest sens.
Art.4. Membrii Consiliului Local al comunei Scutelnici sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari inscrise pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.
Art.5. Secretarul general al comunei Scutelnic va comunica prezenta dispozitie autoritatilor, persoanelor fizice si juridice interesate.