Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

fiipregatitDSU

HOTARARI ALE CONSILULUI LOCAL - 2023

- HOTARAREA NR. 18 - Privind aderarea comunei Scutelnici la Asociaţia Grupul de Acţiune Locală "Ecoul Câmpiei Buzăului"

- HOTARAREA NR. 17 - Privind scoaterea din evidenţele fiscale ale comunei Scutelnici a unor procese verbale de contravenţie şi scăderea sumei de 5332 lei reprezentând amenzi contraventionale ale debitorilor decedaţi Vlad Vali, Militaru Romică Valentin

- HOTARAREA NR. 16 - Privind aprobarea indicatorilor de performanţă pentru gestionarea serviciului public de salubrizare şi încheierea Contractului de delegare a serviciilor publice de salubrizare la nivelul comunei Scutelnici cu S.C RER SUD S.A BUZĂU

- HOTARAREA NR. 15 - Privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024 cu rata inflaţiei 13,8 %

- HOTARAREA NR. 14 - privind actualizarea H.C.L. nr.3/14.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatului de specialitate al primarului comunei Scutelnici, judeţul Buzău 

- HOTARAREA NR. 13 - privind modificarea şi completarea Organigramei şi a Ştatului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Scutelnici, judeţul Buzău

- HOTARAREA NR. 12 - privind aprobarea încheierii unui Protocol de Asociere între Asociaţia Pădurea Copiilor şi U.A.T. Comuna Scutelnici 

- HOTARAREA NR. 11 - privind alegerea preşedintelui de şedintă pentru perioada aprilie -iunie 2023

- HOTARAREA NR. 10 - privind aprobarea încheierii Protoco)uJui de colaborare într Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi U.A.T. Comuna Scutelnici pentru impleme area proiectului "HUB de Servicii MMSS-SJI MMSS ", cod MySmisl 963 

- HOTARAREA NR. 9 - Privind prelungirea Contractului de servicii publice de salubrizare la nivelul comunei Scutelnici cu S.C RER SUD S.A BUZĂU

- HOTARAREA NR. 8 - privind înfiinţarea unor perdele forestiere de protecţie pe raza comunei Scutelnici, judetul Buzău 

- HOTARAREA NR. 7 - privind aprobarea reţelei şcolare În comuna Scutelnici, ju<letuJ Buzau, pentru anul şcolar 2023 -2024. 

- HOTARAREA NR. 6 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Scutelnici pe trimestrul IV, anul 2022 

- HOTARAREA NR. 5 - privind indexarea pentru anul 2023 a valorii contractelor de închiriere/concesiune imobile (teren/clădiri), conform prevederilor contractuale, cu 13,8 %, reprezentând rata medie a inflaţiei în ultimele 12 luni.

- HOTARAREA NR. 4 - privind prelungirea Contractului de servicii publice de salubrizare la nivelul comunei Scutelnici cu S.C RER SUD S.A BUZĂU 

- HOTARAREA NR. 3 - privind stimularea natalităţii in comuna Scutelnici prin acordarea unui stimulent financiar pentru copiii nou-născuti 

- HOTARAREA NR. 2 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Scutelnici, judeţul Buzău, pe anul 2023 

- HOTARAREA NR. 1 - privind aprobarea aropcririi definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare stabilit în anul 2022 din excedentul bugetului local al a oilor precedenţi ,în sumă de 1.238.201,32 Iei