Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

fiipregatitDSU

Proiect de HOTĂRÂREA NR.41 din 04.11.2021 Privind instituirea de restricții de circulație cu limite de tonaj pe drumurile comunale DC 30 si DC 162 aparținând domeniului public al Comunei Scutelnici

DOCUMENTUL AICI

Consiliul Local al Comunei Scutelnici,Judeţul Buzău,

 -examinând proiectul de hotarâre inițiat de către primarul comunei Scutelnici însoțit de referatul de aprobare și raportul compartimentului de specialitate;

  • raportul Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriala si Dezvoltare Locala inregistrat sub numarul 5301/04.11.2021;
  • referatul de aprobare al primarului comunei Scutelnici, înregistrat sub număl 5302/04.11.2021;

-având in vedere nesecitatea asigurării unui nivel ridicat de siguranța a traficului ,

protejarea și consevarea mediului natural precum și pentru administrarea în condiții de eficiență și exploatare a infrastructurii rutiere;

               In baza prevederilor:

-art.5 lit. c),art.22,art. 33,art.34, art.40,alin.1 și 2,art.41 și art.44 din O.G. nr. 43/1997,actualizata,privind regimul drumurilor;

-art.30 alin (4) şi 128 lit. d) din OUG nr.195/2002,republicată,privind circulația pe drumurile publice,cu modificările şi completările ulterioare;

-art. 129 alin. (2) lit.c) şi lit.d)  din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice  locale,cu modificările şi completările ulterioare;

-art.1, art.2 alin. (1) lit.h).,art.453 din Legea OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

     În conformitate cu prevederile art.139 alin.(1) şi alin (3) lit.e) și lit. g) din OUG nr.57/2019 privind  Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare     

  

                                                       HOTĂREŞTE:

ART.1.Se aprobă instituirea de restricții de circulație pentru vehiculele a căror masă totală maximă admisă depășește limita de 7,5 tone,pe drumurile comunale DC 30  și DC 162 situate pe teritoriul comunei Scutelnici, drumuri ce aparțin domeniului public al comunei Scutelnici.

ART.2. Se exceptează de la măsura privind tonajul:

a) vehiculele aparținând Poliției, Jandarmeriei,Pompierilor,Serviciilor de Ambulanță

b) vehiculele aparținând Primariei,Prefecturii,Consiliului Județean

c) vehiculele care sunt proprietatea cetațenilor comunei Scutelnici

d) vehiculele societăților comerciale care au sediul social în comuna Scutelnici

e) vehiculele aparținând operatorilor economici furnizori de servicii și utilități publice

f) vehiculele aparținând societăților și regiilor care execută intervenții în vederea efectuării de reparații la rețelele edilitare și de transport a energiei electrice

g)vehiculele care efectueaza transporturi ocazionale pentru transporturi de animale vii,produse perisabile,transport pentru materialele cetațenilor care au autorizație de construcție.

               ART.3 Administratorul drumurilor va realiza semnalizarea corespunzatoare a celor doua drumuri supuse restricțiilor de tonaj și va informa participanții la trafic asupra restricțiilor impuse prin prezenta hotărâre, pe pagina de internet www.primariascutelnici.ro

               ART.4. (1) Nerespectarea prevederilor prezentei hotărârii constituie contravenție și se sancționează cu amendă conform dispozițiilor O.U.G nr.195/ 2002 privind circulația pe drumurile publice și a O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor.

                        (2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute prin prezenta hotărâre se efectuează de către agenții de poliție.

                 ART.5 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei și pe pagina de internet www.primariascutelnici.ro și se comunică

                 -Instituției Prefectului-Județul Buzău

                 -Poliției rutiere a județului Buzău

                 -Primarului comunei Scutelnici

                 -Postului de poliție al comunei Scutelnici