ASISTENTA SOCIALA si AUTORITATE TUTELARA

Alocatii de stat

Se acorda:

 • Conform legii 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii.
 • Hotarare Guvern nr. 577/2008 privind aprobarea normelor de aplicare legii 61/1993, privind alocatia de stat pentru copii si reglementarea modalitatiilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii.

Conditiile de acordare:

 • copiii in varsta de pana la 18 ani;
 • copiii care urmeaza una din formele de invatamant prevazute de lege beneficiaza de alocatie de stat pentru copii pana la varsta de 18 ani;
 • copiii incadrati in gradul I sau II de invaliditate precum si copiii cu handicap beneficiaza de alocatie de stat pana la implinirea varstei de 18 ani.
 • tinerii in varsta de peste 18 ani beneficiaza de alocatie de stat pentru copii pana la terminarea cursurilor invatamantului liceal sau profesional organizate legii
 • tinerii de peste 18 ani care repeta anul scolar nu beneficiaza de alocatie de stat, cu exceptia celor care repeta anul scolar din motive de sanatate dovedite cu certificat medical.
 • copiii cetatenilor straini si ai persoanelor fara cetatenie rezidenti in conditiile legii, in Romania, daca locuiesc impreuna cu parintii.

Sumele pot fi primite de:

 • unul dintre parinti pe baza acordului acestora;
 • in caz de neintelegere a parintilor, pe baza Autoritatii Tutelare , parintelui desemnat prin hotarare judecatoreasca;
 • tutore, curator, persoana careia i-a fost dat in plasament familial copilul sau incredintat spre crestere si educare in conditiile legii;
 • titular, dupa implinirea varstei de 14 ani, cu incuviintarea persoanei ce il reprezinta legal.

Acte necesare pentru intocmirea dosarelor de alocatie de stat pentru copii:

 • cerere tip pentru acordarea alocatiei de stat
 • actele de identitate ale reprezentantului legal si a celuilalt parinte (copie si original).
 • certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita alocatia de stat (copie si original).
 • declaratie pe propria raspundere privind motivul intarzierii depunerii dosarului, in situatia in care depaseste mai mult de 3 luni de la data nasterii copilului pentru care se solicita alocatia de stat (dupa caz).
 • declaratie pe propria raspundere prin care unul dintre parintii renunta in favoarea celuilalt, sa ridice alocatia de stat in calitate de reprezentant legal, in cazul in care parintii copilului pentru care se solicita alocatia de stat nu sunt casatoriti legal (dupa caz )
 • dupa caz referat de ancheta sociala, in cazul in care mama este minora:
 • dosar cu sina.

Nota
Modalitati de plata:

 • pe baza de cupon – mandat postal transmis de catre Agentia Judeteana Pentru Plati si Inspectie Sociala Buzau;
 • pe baza de cont curent personal / cont de card deschis la urmatoarele banci: B.C.R; B.R.D; Banca Transilvania;

CUANTUM:

 • 200 lei / lunar, pentru copii in varsta de pana la 2 ani / 3 ani in cazul copilului cu grad de handicap.
 • 42 lei pentru toti copii peste aceasta varsta.

Alocatie de nou-nascuti

Se acorda:

 • Conform Legii 416 / 18.07.2001 privind venitul minim garantat
 • Conform Hotararii Guvernului 1010 / 09.08.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • Conform Hotararii Guvernului 1664/2008 privind indexarea nivelului al venitului minim garantat si al alocatiei de nou-nascuti prevazute de Legea 416/2001

Beneficiari:

 • mama o singura data, pentru fiecare dintre primii 4 copii nou-nascuti vii in varsta de pana la 6 luni;

Unde poate fi depusa cererea:

Cererea se inregistreaza la Serviciul de Asistenta Sociala – Serviciul Protectia copilului insotita de o adeverinta eliberata de primarul localitatii in care a fost inregistrat nasterea, din care sa rezulte ca mama nu a beneficiat de alocatie pentru copilul nou-nascut.
Acte necesare:

 • Cerere tip (Cerere alocatie nou-nascuti);
 • Certificatul de nastere al copilului (copie si original);
 • Buletinul / carte de identitate mama (copie si original);
 • Certificatele de nastere ale copiilor nascuti anterior, daca este cazul;
 • Negatie.
 • Dosar cu sina

CUANTUM – 230 lei.
Agentia Judeteana de Prestatii Sociale Buzau vireaza sumele care se ridica personal de la caseria Primariei Scutelnici.

Indemnizatie crestere copil

Ordonanta de Urgenta nr.111/2010, privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, reglementeaza drepturile care se acorda persoanelor ai caror copii se nasc incepand cu data de 1 ianuarie 2011sau celor aflate in situatiile prevazute la art.8 alin (2) , incepand cu aceasta data (una dintre persoanele care a adoptat copilul,careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament de urgenta, precum si persoana care a fost numita tutore, incepand cu 01.01. 2011).

Noua formula de acordare a indemnizatiei pentru copiii nascuti incepand cu 1 ianuarie 2011 prevede reglementarea de masuri optionale la dispozitia parintilor, pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau 3 ani in cazul copilului cu handicap.
^Optiunea beneficiarului se exprima in scris, pe baza de cerere si nu poate fi schimbata pe parcursul acordarii drepturilor

De indemnizatia lunara beneficiaza, optional, oricare dintre parintii firesti ai copilului si una dintre persoanele care a adoptat copilul,careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament de urgenta, precum si persoana care a fost numita tutore, incepand cu 01.01. 2011.

Variantele pentru care pot opta parintii sunt urmatoarele:
Varianta I: In situatia in care parintele opteaza pentru ramanerea in concediul pentru cresterea copilului pana la data la care acesta implineste varsta de 1 an, conform actului normativ adoptat:
^Va primi o indemnizatie lunara in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni, care nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 3.400 lei,
^Va beneficia de un stimulent de insertie pe piata muncii in cuantum lunar de 500 de lei, daca parintele se intoarce la activitatea profesionala pana la implinirea de catre copil a varstei de 1 an. In acest caz, stimulentul se acorda pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani;
^In situatia in care parintele nu revine pe piata muncii, acesta va putea opta pentru acordarea unui concediu fara plata pentru ingrijirea copilului cu varsta intre 1 an si 2 ani;
Varianta II: In situatia in care parintele opteaza pentru ramanerea in concediul pentru cresterea copilului pana la data la care acesta implineste varsta de 2 ani, conform actului normativ adoptat:
^Parintele va primi o indemnizatie lunara in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni, care nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 1.200 lei,
^ pentru aceasta optiune stimulentul de insertie nu se acorda.
Pentru copilul cu handicap, parintele care indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute de lege, va beneficia de concediul pentru cresterea copilului pana la implinirea de catre acesta a varstei de 3 ani, iar indemnizatia aferenta se va acorda in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 3.400 lei
In cazul copilului cu handicap acordarea stimulentului se realizeaza, oricand, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani:

 • Cererea pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului /stimulentului de insertie (formularul 2.2) (Cerere indemnizatie)
 • Actul de identitate al solicitantului (copie si original)
 • Actul de identitate al celuilalt parinte(copie si original)
 • Certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul (copie si original)
 • Livretul de familie (copie si original) sau declaratia pe propria raspundere privind rangul copilului
 • In situatia in care persoana indreptatita solicita primirea indemnizatiei prin transfer bancar: dovada eliberata de banca care sa contina obligatoriu: numele si prenumele titularului de cont (contul trebuie sa fie pe numele persoanei solicitante, care este titularul de dosar), CNP titular, codul Iban si stampila bancii. Contul in lei poate fi deschis la una din urmatoarele banci: PROCREDIT BANK, BCR, BANCA TRANSILVANIA, BRD, ALPHABANK, PIREUS BANK, VOLKSBANK, C.E.C BANK, (numai cont de card).
 • Dosar cu sina
 • Adeverinta (Anexa II- formularul 2.3) completata de angajator sau, de entitati asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri supuse impozitului dupa caz, de autoritatea competenta, in caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciara a angajatorului, in cazul in care, solicitantul realizeaza venituri cu caracter salarial (se anexeaza copie dupa decizia de suspendare a activitatii) si/sau, dupa caz (Adeverinta indemnizatie)
 • Dovada privind veniturile realizate in anul fiscal anterior celui in care s-a nascut copilul si/sau dupa caz, dovada privind venitul calculat in vederea platii anticipate a impozitului, precum si copia deciziei de impunere, eliberata de autoritatile competente, dovada intreruperii activitatii pe perioada pana la implinirea de catre copil a varstei de 1 an, 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, dovada eliberata de autoritatile competente, respectiv de platitorul indemnizatiei de maternitate, din care sa reiasa ultima zi de concediu de maternitate, in cazul in care, solicitantul realizeaza venituri din activitati independente sau agricole si care nu lucreaza in baza unui contract de munca, respectiv decizia de impunere anuala 250, decizia de impunere pentru plati anticipate 260, adeverinta de venit – acte emise de Administratia Finantelor Publice teritoriala.
  ^In ambele cazuri, se ataseaza dovada intreruperii activitatii.
 • Fisa (Fisele) fiscale 12 luni anterior nasteri copilului.
 • Orice alte documente care sa ateste indeplinirea conditiilor de eligibilitate.

CEREREA PENTRU ACORDAREA INDEMNIZATIEI, INSOTITA DE ACTELE DOVEDITOARE, SE POT DEPUNE CU 30 ZILE INAINTE DE INCETAREA CONCEDIULUI DE MATERNITATE. IN CEL MULT 60 DE ZILE LUCRATOARE DE la incetarea concediului de maternitate, indiferent de parintele care depune dosarul (concediul de maternitate este format din pre – natal si post-natal ,este de maximum 126 zile si are dreptul doar mama ; concediile pentru sarcina si lauzie se pot compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare, in asa fel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice).
INSTITUTIA PLATITOARE
Conform OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, cererile pentru acordarea indemnizatiei si documentele din care rezulta indeplinirea conditiile legale de acordare a acesteia, se transmit saptamanal, pe baza de borderou la AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA BUZAU.
Intrucat AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA BUZAU, emite decizia cu privire la solutionarea dosarelor transmise si asigura plata indemnizatiei, orice informatii referitoare la dosarul dumneavoastra, le puteti solicita de la urmatoarea adresa: AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA Buzau.- Buzau, str. Unirii, bl. 11 D – E, parter – Cod postal: 120190, tel: 0238 714496/ 0238 725251

Alocatie dubla pentru copiii cu handicap

Se acorda conform Legii 448/2006
Beneficiari:
^copiii cu handicap
Acte necesare:

 • cerere tip;
 • Certificat medical eliberat de comisia de expertiza
 • Copie certificat de nastere sau buletin;
 • Dosar cu sina

In cazul in care copilul a beneficiat si in anii anteriori de alocatie dubla, parintii se vor adresa cu actele mentionate mai sus la registratura Agentiei Judetene de Prestatii Sociale Buzau
CUANTUM – 84 lei.
Plata este efectuata de catre Agentia Judeana de Prestatii Sociale Buzau:
Buzau, str. Unirii, bl. 11 D – E, parter – Cod postal: 120190, tel: 0238 714496/ 0238 725251
Sumele se trimit acasa prin mandat postal.

Alocatie pentru sustinerea familiei

Primirea si inregistrarea cererilor pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei cetatenilor romani, straini sau apatrizi, care au domiciliul, resedinta sau traiesc pe raza comunei Scutelnici.

Baza legislativa

 • Legea nr.277/24.12.2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;
 • H.G.R nr.38/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/24.12.2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei
 • OUG nr.124/27.12.2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala

Beneficiari

 • Familiile si persoanele singure care au in intretinere copii in varsta de pana la 18 ani, daca acestea realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie de pana la 370 lei.
 • Se considera familie si barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna, daca aceasta se consemneaza in ancheta sociala.

Acte necesare:

 • Livretul de familie eliberat de serviciul de stare civila al primariei de domiciliu;
 • Buletin de identitate, carte de identitate;
 • Certificat de casatorie;
 • Certificat de deces (acolo unde este cazul);
 • Certificat de nastere pentru copiii pana la 18 ani;
 • In cazul divortului cu copii, se va prezenta hotararea judecatoreasca in care se va face referire la incredintarea minorului si obligatia legala de intretinere;
 • Pentru copilul dat spre adoptie, se va prezenta hotararea judecatoreasca de adoptie;
 • Pentru copilul dat in plasament familial sau incredintat, se va prezenta hotararea comisiei privind protectia copilului;
 • In cazul in care pentru un copil s-a stabilit tutela sau curatela, se va prezenta dispozitia primarului eliberata de serviciul autoritate tutelara;
 • Actul doveditor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile, respectiv parinte, tutore, curator, alta persoana desemnata reprezentant legal prin decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, prin hotarare judecatoreasca;
 • Hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile, sau executa o pedeapsa privata de libertate si nu participa la intretinerea copiilor;
 • Hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este declarat/declarata disparut/disparuta;
 • Adeverinta de elev;
 • Certificat de venituri eliberat de Administratia Finantelor Publice judetul Buzau, din care sa rezulte daca realizeaza venituri din activitati pe cont propriu, si declaratie notariala pe propria raspundere- in cazul in care persoana nu este angajata si nu realizeaza venituri;
 • Certificat de rol fiscal .
 • Adeverinta de salariat, in care se va specifica salariul net din luna anterioara depunerii cererii;
 • Dovada indemnizatie cu caracter permanent;
 • Talon somaj, talon pensie (pentru toate categoriile de pensii);
 • Ultimul talon alocatie de stat
 • In cazul persoanelor singure/familiilor care au resedinta sau locuiesc fara forme legale pe raza comunei Scutelnici, se va prezenta adeverinta de la primarul localitatii de domiciliu din care sa rezulte ca nu beneficiaza de alocatie pentru sustinerea familiei conform Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, certificat fiscal din care sa rezulte cu ce bunuri (cladiri, terenuri ) figureaza pe rol in localitatea respectiva, certificat de venituri din care sa rezulte daca obtine venituri din activitati pe cont propriu;
 • Orice alte acte pentru dovedirea componentei familiei si veniturile realizate de membrii familiei;
 • Dosar cu sina.

Conditii de acordare:

 • Cererea pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei, precum si celelalte acte doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate, se inregistreaza la Serviciul Asistenta Sociala Scutelnici, la sediul Primariei Scutelnici.
 • Pentru solutionarea cererii privind alocatia pentru sustinerea familiei, se va efectua ancheta sociala la locul unde solicitantul impreuna cu familia sa locuieste, ori la locul desemnat de solicitant in cazul celor fara locuinta.
 • Stabilirea sau respingerea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, se face prin dispozitia scrisa a primarului, incepand cu luna depunerii cererii.
 • In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei, se efectueaza anchete sociale la interval de 12 luni sau ori de cate ori este nevoie.

Cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei:
Cuantumul alocatiei este stabilit diferentiat, in functie de veniturile familiei si numarul de membri ai acesteia, fiind raportat la indicatorul social de referinta –ISR, dupa cum urmeaza:

1. Pentru familia formata din sot, sotie si copiii aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna:

 •  in cazul in care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 200 lei, cuantumul lunar al alocatiei este:

0, 06 x ISR =30 lei pentru familia cu un copil;
0, 12 x ISR =60 lei pentru familia cu 2 copii;
0, 18 x ISR = 90 lei pentru familia cu 3 copii;
0, 24 x ISR =120 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi;

 • in cazul in care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situeaza intre 201 lei si 370 lei, cuantumul lunar al alocatiei este:

0, 05 x ISR =25 lei pentru familia cu un copil;
0, 1 x ISR = 50 lei pentru familia cu 2 copii;
0, 15 x ISR =75 lei pentru familia cu 3 copii;
0, 2 x ISR =100 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi;

 2. Pentru familia monoparentala formata din persoana singura si copiii aflati in intretinerea acesteia si care locuiesc impreuna cu aceasta:

 • in cazul in care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 200 lei, cuantumul lunar al alocatiei este:

0, 1 x ISR =50 lei pentru familia cu un copil;
0, 2 x ISR =100 lei pentru familia cu 2 copii;
0, 3 x ISR =150 lei pentru familia cu 3 copii;
0, 4 x ISR =200 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi;

 • in cazul in care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situeaza intre 201 lei si 370 lei, cuantumul alocatiei este:

0, 09 x ISR = 45 lei pentru familia cu un copil;
0, 18 x ISR = 90 lei pentru familia cu 2 copii;
0, 27 x ISR =135 lei pentru familia cu 3 copii;
0, 36 x ISR =180 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.

Familiile care au in intretinere copii de varsta scolara, beneficiaza de alocatie in conditiile in care copiii frecventeaza fara intrerupere cursurile unei forme de invatamant organizate potrivit legii, cu exceptia celor care le intrerup din motive medicale, si nu inregistreaza absente nemotivate in cursul unui semestru care sa conduca la scaderea sub 8 a notei la purtare.

Pentru familiile care au in intretinere copii de varsta scolara cu handicap grav sau accentuat si care nu frecventeaza o forma de invatamant, organizata in condittile legii, alocatia se acorda cu conditia prezentarii certificatului de incadrare intr-un grad de handicap si a dovezii eliberate de directiile de asistenta sociala, prin care se atesta faptul ca respectivul copil nu poate fi inscris in nicio forma de invatamant, prevazuta de lege.

 

Alocatie complementara

Se acorda:

 • Conform O.U.G. 105 / 24.10.2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala
 • Conform Hotararii Guvernului 1539 / 18.12.2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 105 / 24.10.2003
 • Conform Legii 236/2008 pentru modificarea O.U.G. 105 / 24.10.2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala

Beneficiari:

 • Familiile formate din sot, sotie, si copiii in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna daca realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie de pana la 466 lei.
 • Familiie care au in intretinere copii de varsta scolara de alocatie complementara
 • Familiile care nu au cetatenie romana,dar se afla in una din urmatoarele situatii:
 • Cetateni straini, pe perioada in care au domiciliu sau, dupa caz, resedinta in Romania , in conditiile legii.
 • cetateni straini si apatrizi care au dobandit, in conditiile legii, statutul de refugiat in Romania sau carora li s-a acordat o alta forma de protectie umanitara prevazuta de lege;
 • apatrizi care au domiciliu, sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legii.

Acte necesare:

 • cerere tip (Cerere alocatie complementara);
 • acte de identitate/certificate de nastere ale copiilor cu care locuiesc (copie + original);
 • actele de identitate ale sotului / sotiei (copie + original)
 • livretul de familie completat la zi (copie+original);
 • dovezile privind veniturile nete realizate in luna anterioara inregistrarii cererii;
 • adeverinta emisa de scoala unde frecventeaza copiii cursurile pentru copiii de varsta scolara;
 • talonul de alocatie de stat pentru copii, in cazul copiilor prescolari sau adeverinta de la Agentia Judeteana de Prestatii Sociale Buzau;
 • alte acte, pentru situatii care nu sunt evidentiate in livretul de familie.

STABILIREA SI PLATA DREPTURILOR
Alocatia familiala complementara se acorda lunar pe baza de cerere si declaratie tip, insotita de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile acesteia care se inregistreaza la primaria localitatii in a carei raza teritoriala domiciliaza sau isi are resedinta familia.
OBLIGATII

 • Familiile care beneficiaza de alocatie familiala complementara au obligatia ca, pentru copiii de varsta scolara, sa prezinte Primarului, din 3 in 3 luni, dovada frecventarii cursurilor.
 • Familiile care beneficiaza de alocatie familiala complementara au obligatia sa comunice in scris Primarului in termen de maximum 5 zile orice modificare cu privire la componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de acestia.

RESPINGERE, SUSPENDARE, INCETARE
RESPINGERE – venituri lunare pe membru de familie mai mari de 466 lei, situatie juridica a familiei nestabilita legal si refuzul de a furniza informatiile necesare pentru intocmirea anchetei sociale.
SUSPENDARE – neindeplinirea obligatiei de a prezenta din 3 in 3 luni dovada frecventarii cursurilor scolare pentru copiii de varsta scolara.
INCETARE – beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale de acordare a dreptului la alocatie sau plata a fost suspendata si in termen de 3 luni de la data suspendarii nu au fost prezentate dovezi ca sunt intrunite cerintele legale de acordare a dreptului la alocatie.
Plata este efectuata de catre Agentia Judeana de Prestatii Sociale Buzau:
Sumele se trimit acasa prin mandat postal.

Alocatie monoparentala

Se acorda:

 • Conform O.U.G. 105 / 24.10.2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala
 • Conform Hotararii Guvernului 1539 / 18.12.2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 105 / 24.10.2003
 • Conform Legii 236/2008 pentru modificarea O.U.G. 105 / 24.10.2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala

STABILIREA SI PLATA DREPTURILOR
Alocatia de sustinere pentru familia monoparentala se acorda lunar pe baza de cerere si declaratie tip, insotita de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile acesteia care se inregistreaza la primaria localitatii in a carei raza teritoriala domiciliaza sau isi are resedinta familia.

OBLIGATII

Familiile care beneficiaza de alocatie de sustinere pentru familia monoparentala au obligatia ca, pentru copiii de varsta scolara, sa prezinte Primarului, din 3 in 3 luni, dovada frecventarii cursurilor.
Familiile care beneficiaza de alocatie de sustinere pentru familia monoparentala au obligatia sa comunice in scris Primarului in termen de maximum 5 zile orice modificare cu privire la componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de acestia.

RESPINGERE, SUSPENDARE, INCETARE
RESPINGERE – venituri nete lunare pe membru de familie mai mari de 466 lei, situatie juridica a familiei nestabilita legal si refuzul de a furniza informatiile necesare pentru intocmirea anchetei sociale.
SUSPENDARE – neindeplinirea obligatiei de a prezenta din 3 in 3 luni dovada frecventarii cursurilor scolare pentru copiii de varsta scolara.
INCETARE – beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale de acordare a dreptului la alocatie sau plata a fost suspendata si in termen de 3 luni de la data suspendarii nu au fost prezentate dovezi ca sunt intrunite cerintele legale de acordare a dreptului la alocatie.

Beneficiari:
Familiile formate dintr-un singur parinte si copiii in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinerea acestuia, care locuiesc impreuna daca realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie de pana la 466 lei.

Acte necesare:

 • cerere tip (Cerere alocatie monoparentala);
 • acte de identitate/certificate de nastere ale copiilor cu care locuiesc (copie + original);
 • actele de identitate ale sotului / sotiei (copie + original)
 • alte acte doveditoare ca exista un singur parinte (certificat deces, hotarare judecatoreasca de divort, hotarare judecatoreasca de declarare a disparitiei unui dintre parinti);
 • livretul de familie completat la zi (copie+original);
 • dovezile privind veniturile nete realizate in luna anterioara inregistrarii cererii;
 • adeverinta emisa de scoala unde frecventeaza copiii cursurile pentru copiii de varsta scolara;
 • talonul de alocatie de stat pentru copii, in cazul copiilor prescolari sau adeverinta de la Agentia Judeteana de Prestatii Sociale Buzau;
 • alte acte, pentru situatii care nu sunt evidentiate in livretul de familie.
 • Dosar cu sina

Plata este efectuata de catre Agentia Judeteana de Prestatii Sociale Buzau:
Sumele se trimit acasa prin mandat postal.

Protectia persoanelor cu handicap

Baza legala

 • Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Acte necesare efectuarii anchetei sociale pentru comisia de expertiza medicala:

 • Cerere tip
 • C.I./ B.I./ C.N. (original si copie)
 • Certificat medical de la medicul specialist (original si copie)
 • Talon pensie/ adeverinta salariat (original si copie)
 • Acte necesare pentru intocmirea dosarului de indemnizatie al persoanei cu handicap grav (gradul I):
 • Cerere
 • C.I./ B.I. al persoanei cu handicap grav
 • Certificat de incadrare in grad de handicap
 • Dosar cu sina

Plata este efectuata de catre Serviciul Asistenta Sociala Scutelnici.
Ajutoare de urgenta

Conform H.C.L. nr. 25/2011, ajutoarele de urgenta se acorda in urmatoarele situatii:
Venituri insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime de viata
Alte ajutoare de urgenta (la alte ajutoare de urgenta se incadreaza si ajutoarele pentru inmormantare care nu sunt decontate de ultimul angajator sau de Casa de Pensii)
In cazul situatiilor grave de sanatate
Copii cu rezultate deosebite sportive si scolare
Acte necesare:

 • Cerere catre Institutia Primarului Scutelnici.
 • Ancheta sociala prin care se propune suma / obiectul in natura;
 • Plata este efectuata de catre Institutia Primarului Scutelnici.

Ajutoare de incalzire

Se acorda conform Legii416/2001
Beneficiari – familiile ale carei venituri se incadreaza in cuantumurile conform Legii.

Acte necesare:

 • Cerere tip (Cerere si Declaratie pe propria raspundere);
 • Pentru toti membrii familiei: actele de identitate (buletin/carte de identitate, iar pentru minorii sub 14 ani certificate de nastere), sau, dupa caz, livretul de familie (copie)
 • Dupa caz, pentru copiii aflati in intretinere, Hotararea definitiva de incuvinatere a adoptiei, de incredintare sau plasament familial al minorului (copie)
 • Dupa caz, pentru persoanele incadrate in munca, Adeverinte din care sa rezulte venitul net din ultima luna, realizat de persoana incadrata in munca (in original)
 • Dupa caz, pentru pensionari, Taloanele sau Adeverinte de pensie din ultima luna platita(in original)
 • Dupa caz, pentru persoanele fara venituri, Adeverinta eliberata de organul financiar teritorial (Serviciul Ganerala a Finantelor Publice Buzau – Administratia Finantelor Pogoanele) din care sa rezulte veniturile realizate de membrii familiei, eliberata cu cel mult 2 saptamani inainte de data depunerii dosarului la D.A.S.(in original)
 • Dupa caz, pentru copii/nepoti, ultimul Talon de alocatie de stat sau adeverinta de elev/student, eliberate recent, in care sa se mentioneze daca benefiziaza de bursa, tipul si cuantumul acesteia (in original)
 • Dupa caz, pentru someri, Talonul de plata al ajutorului de somaj reprezentand drepturile cuvenite pentru ultima luna completa (in original)
 • Orice alt act sau document considerat relevant pentru acordarea ajutorului de incalzire.
 • Ultima factura de gaze (in original)
 • Dosar cu sina

Ajutor social

Acordarea ajutorului social, familiilor si persoanelor singure, cetateni romani, straini sau apatrizi, care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul comunei Scutelnici, precum si celor fara locuinta aflate in situatie de nevoie, care traiesc in adaposturi improvizate.

Baza legislativa

 • Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G.R. nr.50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
 • H.G.R. nr.1193/24.11.2010 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
 • OUG nr.124/27.12.2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala

Beneficiari

 • Familiile si persoanele singure ale caror venituri se situeaza sub nivelul lunar al venitului minim garantat, stabilit prin ordonanta de urgenta, au dreptul la ajutor social.
 • Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelul venitului minim garantat si venitul net lunar al familiei sau persoanei singure.
 • Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat (VMG) este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin lege la 500 LEI .
 • Nivelurile pentru VMG sunt urmatoarele:
 • Persoana singura = 0.25 x ISR = 125 lei
 • Familia formata din 2 persoane = 0.45 x ISR = 225 lei
 • Familia formata din 3 persoane = 0.63 x ISR = 313 lei
 • Familia formata din 4 persoane = 0.78 x ISR = 390 lei
 • Familia formata din 5 persoane = 0.93 x ISR = 462 lei
 • Pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, ajutorul social se mareste cu 0.062 x ISR = 31 lei.

Acte necesare

 • Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului social;
 • Acte doveditoare privind componenta familiei:

Pentru cetatenii romani

 • B.I. – buletin identitate
 • C.I. – carte de identitate
 • C.I.P – carte de identitate provizorie

Pentru cetatenii straini sau apatrizi

 • C.I. – carnet de identitate
 • L.S.T. – legitimatie de sedere temporara
 • D.I. – document de identitate
 • Certificate de nastere ale copiilor;
 • Certificat de casatorie;
 • Certificat deces;
 • Hotarare definitiva de incuviintare a adoptiei, de incredintare sau plasament familial al minorului, mandatul postal in care se specifica cuantumul alocatiei de intretinere primita de la Agentia pentru Prestatii Sociale a judetului Buzau
 • Actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • Actul din care rezulte ca un membru al familiei urmeaza o forma de invatamant la cursuri de zi;
 • Acte din care sa rezulte incadrarea in categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, gr. I sau gr. II de invaliditate pentru persoanele aflate in intretinere ;
 • Actul doveditor privind proprietatea, contract de inchiriere locuinta fond de stat sau chirias la proprietar + schita locuintei;
 • In cazul divortului cu copii incredintati se va prezenta hotararea judecatoreasca privind pensia de intretinere;
 • Pentru a demonstra modul de gospodarire trebuie sa prezinte declaratie notariala din care sa rezulte acest lucru;
 • Persoanele apte de munca care nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati vor prezenta dovada faptului ca sunt in evidenta Agentiei Teritoriale pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru incadrarea in munca si nu au refuzat nejustificat un loc de munca oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregatire profesionala
 • Certificat de rol fiscal
 • Certificat de venituri eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte daca realizeaza venituri din activitati pe cont propriu;
 • Adeverinta de la Registrul Agricol din cadrul Primariei Scutelnici
 • In cazul persoanelor singure/familiilor care au resedinta sau locuiesc fara forme legale pe raza comunei Scutelnici, se va prezenta adeverinta de la primarul localitatii de domiciliu din care sa rezulte ca nu beneficiaza de ajutorul social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, certificat fiscal din care sa rezulte cu ce bunuri (cladiri, terenuri ) figureaza pe rol in localitatea respectiva, certificat de venituri din care sa rezulte daca obtine venituri din activitati pe cont propriu;
 • Certificat medical privind incapacitatea de munca ( acolo unde este cazul);
 • Talon somaj;
 • Talon alocatie de stat pentru copil;
 • Adeverinta de elev in care se va specifica daca beneficiaza de alocatie de stat si bursa (cuantumul);
 • Talon pensie + Decizie pensie;
 • Persoana inapta de munca trebuie sa prezinte decizie pentru pierderea capacitatii de munca (gradul I sau II invaliditate);
 • In cazul femeilor peste 60 ani si barbatii peste 65 ani care nu au nici un fel de pensie se va prezenta declaratie notariala din care sa rezulte aceasta;
 • Talon pensie de urmas + decizie in cazul copiilor care au parinti decedati;
 • In cazul salariatilor adeverinta eliberata de angajator in care se va specifica salariul net realizat in luna anterioara depunerii cererii de ajutor social;
 • In cazul persoanelor angajate pe baza de conventie civila de prestari servicii, adeverinta eliberata de angajator cu salariul net realizat in luna anterioara.

Conditii de acordare:

 • Cererea si declaratia pe propria raspundere, precum si celelalte acte doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate, se inregistreaza la Serviciul Asistenta Sociala Scutelnici.
 • Pentru solutionarea cererii privind acordarea ajutorului social, se va afectua ancheta sociala la domiciliul sau, dupa caz la resedinta solicitantului, ori la locul desemnat de solicitant in cazul celor fara locuinta.
 • De asemenea, persoanele apte de munca care solicita ajutorul social si care nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati, au urmatoarele obligatii:
 • sa dovedeasca lunar, cu adeverinta eliberata de Agentia Teritoriala pentru Ocuparea Fortei de Munca ca: sunt inregistrate ca persoane in cautarea unui loc de munca, nu au refuzat un loc de munca, nu au refuzat participarea la servicii pentru stimularea fortei de munca, la servicii de formare profesioanala sau participarea la un program de pregatire profesionala.
 • sa presteze lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local.
 • sa aiba achitate obligatiile legale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate, aferente anului anterior.

Acordarea sau, dupa caz, neacordarea dreptului la ajutor social se face prin dispozitia scrisa a primarului.

» Cererea pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului/stimulentului de insertie si alocatiei de stat pentru copii si declaratia celuilalt parinte.
» Adeverinta de la locul de munca referitoare la indeplinirea conditiilor de acordare a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului
» Angajament anuntare a modificarilor initiale
» Cererere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala
» Declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate
» Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b),e)-g) –
» FISA DE CALCUL AL AJUTORULUI SOCIAL SI AL NUMARULUI DE ORE DE ACTIUNI SAU LUCRARI DE INTERES LOCAL –
» Lege privind venitul minim garantat –
» Ordonanta privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor –
» Lege privind alocatia pentru sustinerea familiei –
» Lege privind alocatia de stat pentru copii –
» Lege privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap –