Taxe si Impozite

Program de lucru cu publicul

Luni                   8:00 16:00
Marti                8:00 16:00
Miercuri         8:00 16:00
Joi                      8:00 16:00
Vineri               8:00 12:00

Telefon: Telefon: 0238/583 511

PERSOANA DE CONTACT Dna. Badea Ana –  inspector
Gresoiu Elena – referent superior

Persoanele fizice si persoanele juridice prevazute de titlul IX din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum si de HG nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, în calitatea lor de contribuabil, au obligatia sa contribuie prin impozitele si taxele locale stabilite de consiliul local, între limitele si în conditiile legii, la cheltuielile publice locale.

Obligatiile contribuabililor :

 • sa depuna declaratii la serviciile de specialitate din cadrul Primariei în termen de 30 de zile de la data dobandirii bunurilor impozabile sau , atunci cand la acestea au intervenit schimbari ce conduc la modificarea impozitului sau a taxei datorate (nedeclararea sau depasirea termenului reprezinta contraventie si se sanctioneaza conform legii);
 • sa achite taxele si impozitele în termenul legal (în caz contrar se calculeaza majorari de întarziere, reglementate prin acte normative).
 • Serv. Impozite si Taxe Locale colecteaza si alte obligatii banesti nepatrimoniale (taxe pentru eliberarea de: viza-autorizatie de functionare, autorizatie de construire, certificat de urbanism, pentru regularizarea autorizatiei de constructie, timbru fiscal, timbru judiciar, timbru pentru acte de stare civila; înscriere autovehicule si remorci; pentru numar provizoriu de înmatriculare; pentru examen auto etc; amenzi; penalitati; amenzi de circulatie; venituri din concesiuni, chirii, asocieri).

Resursele financiare colectate sunt întrebuintate în întregime de catre autoritatile administratiei publice locale pentru executarea atributiilor si responsabilitatilor acestora, în conditiile legii.

 

CONTURI DE TREZORERIE:

 

PRIMARIA COMUNEI  SCUTELNICI

CUI 4234004

TREZORERIA ORASULUI POGOANELE

 • viramentele se pot efectua in conturile specifice fiecarei susa de venit conform tabelului următor:

PERSOANE FIZICE

Cod debit Cont trezorerie CONT IBAN Descriere cod debit
10 21.16.02.03 Regularizare autorizatie constructii
9 21.18.02.50 Taxa firma
24 21.16.02.50 Taxa vehicule lente
28 5033 Taxa auto >12T
31 21.36.02.06 Taxa cultura si sport
32si43 21.16.02.02.01 Impozit mijloace de transport
39 21.07.02.02.01 Impozit teren INTRAVILAN
40 21.07.02.01.01 Impozit cladiri
41 21.07.02.02.03 Impozit teren EXTRAVILAN
Amenzi
76 21.35.02.01 Amenzi de nedeclarare in termen
142 21.35.02.01 Amenzi de circulatie
141 21.35.02.01 RO57TREZ17021350201XXXXX Alte amenzi
172 21.33.02.28 Cheltuieli executare PF
172 21.33.02.28 RO37TREZ17021070203XXXXX Taxe judiciare de timbru
172 21.33.02.28 RO68TREZ17021340202XXXXX Taxe extrajudiciare de timbre

PERSOANE JURIDICE

Cod debit Cont trezorerie CONT IBAN Descriere cod debit
11 21.16.02.03 Regularizare autorizatie constructii
25 21.16.02.50 Taxa vehicule lente
26 21.16.02.02.02 Taxa auto
27 21.07.02.01.02 Impozit cladiri
30 21.36.02.06 Taxa cultura si sport
33 5033 Taxa auto >12T
34 21.07.02.02.02 Impozit teren proprietate
37 21.07.02.50 Taxa teren folosinta
41 21.07.02.02.03 Taxa teren agricol
64 21.07.02.02.02 Taxa teren concesionat
67 21.07.02.01.02 Impozit cladiri concesionate
60 21.18.02.50 Taxa afisaj in scop de reclama
69 21.18.02.50 Taxa publicitate contract
70 21.18.02.50 Taxa firma
72 21.18.02.50 Taxa publicitate
73 21.12.02.07 Taxa hoteliera
81 21.36.02.50 Impozit colaboratori
84 21.01.02.01 Impozit profit local
88 21.15.02.01 Impozit spectacol
Amenzi
99 21.35.02.01 Amenzi de nedeclarare in termen
151 21.35.02.01 Amenzi Primaria Scutelnici
141 21.35.02.01 Alte amenzi
177 21.33.02.28 Cheltuieli executare PJ

Acte necesare persoane fizice

 1. Declarare si impunere cladiri
 2. Cladiri dobandite prin cumparare, donatie, etc
 • Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice model ITL 001(2006)  .
 • Contract de vanzare –cumparare, act de donatie, contract de schimb, hotarare judecatoreasca (definitiva si irevocabila), certificat de mostenitor, act de adjudecare; etc
 • Act de identitate pentru toti proprietarii
 • Releveu ;
 • Declaratia speciala de impunere(acolo unde este cazul)  .
 1. Cladiri nou construite
 • Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice model ITL 001(2006)  .
 • Autorizatia de construire;
 • Procesul verbal de receptie in cazul cladirilor executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatie si memoriu tehnic ;
 • In cazul in care lucrarile de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei in conditiile legii, procesul verbal de receptie in care se consemneaza stadiul lucrarilor (Inspectoratul de Stat in constructii);
 • Act de identitate pentru toti proprietarii.
 • Declaratia speciala de impunere(acolo unde este cazul) model ITL 104(2010) – .
 1. Cladiri retrocedate
 • declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice model ITL 001(2006) –  .
 • Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila;
 • Proces verbal de predare-primire;
 • Dispozitia Primarului General de punere in posesie, decizie/dispozitie emisa de autoritatile competente, in conditiile legii;
 • Act de identitate pentru toti proprietarii
 • Declaratia speciala de impunere (acolo unde este cazul) model ITL 104(2010) – .
 1. Declarare si impunere teren
 • Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice ITL 003(2006)  .
 • Titlul de proprietate, procesele verbale de punere in posesie, fise sau orice alte documente de punere in posesie intocmite de comisia locala, chiar daca nu este emis titlul de proprietate/ act de vanzare-cumparare/certificat de mostenitor, etc.
 • Certificat numar postal(acolo unde este cazul)
 • Documentul prin care ii este atribuit in folosinta/administrare terenul
 • Act de identitate pentru toti proprietarii
 1. Scoatere din evidente cladiri/terenuri
 • Cerere pentru scoaterea din evidentele fiscale  .
 • Actul de vanzare  cumparare, de donatie, sentinta civila definitiva si irevocabila, etc.
 • Autorizatie de demolare si proces verbal de receptie(de desfiintare)
 • Actul de identitate
 1. Declarare si impunere mijloace de transport
 • Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele fizice model ITL 005(2006) ., ., .
 • Actul de dobandire(ex.: contract de vanzare-cumparare/factura fiscala/act de donatie,etc.) tradus in limba romana(acolo unde este cazul) in conformitate cu prevederile art. 8 din OG 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Actul de identitate;
 • Cartea de identitate ;
 • Fisa de inmatriculare;
 • Certificat de atestare fiscala emis de DITL al unitatii administrativ-teritoriale unde vanzatorul isi are domiciliul;
 • Adeverinta eliberata de R.A.R.sau alta unitate autorizata, care sa ateste sistemul de suspensie cu care este dotat autovehiculul de transport –marfa cu masa totala de peste 12 tone
 • In cazul mijloacelor de transport asupra carora dreptul de proprietate s-a dobandit in strainatate si inmatriculate in circulatie pe teritoriul altei tari (pe numele contribuabilului) se va solicita dovada faptului ca respectivul mijloc de transport a fost radiat din circulatie in tara respectiva, data dobandirii fiind in acest caz data radierii din circulatie ; in lipsa acestui document, contribuabilul va da o declaratie pe propria raspundere in care va declara ca nu detine documentul mai sus mentionat si va mentiona data la care vehiculul respectiv a intrat pe teritoriul Romaniei, aceasta fiind si data dobandirii.
 1. Scoaterea din evidente a mijloacelor de transport:
 • Declaratia pentru scoaterea din evidente a mijlocului de transport- model ITL 027 (2009)  .
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală  .
 • Certificatul de distrugere sau actul de vanzare cumparare
 • Certificatul de radiere politie pentru mijloacele de transport radiate conform OUG 189/2005, art.6
 • Actul de identitate
 • Taxa eliberare certificat fiscal in valoare de 2 lei  se achita la casieria institutiei
 1. Transfer auto
 • Cerere transfer  .
 • Copie Carte identitate auto
 • Copie C.I./B.I cu domiciliul actual
 1. Eliberare certificat de atestare fiscala
 • cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal in cazul persoanelor fizice model ITL 008 (2006)  .
 • actul de identitate
 • certificatul de deces, in cazul solicitarii de catre mostenitori a certificatului fiscal in vederea dezbaterii succesiunii
 • documente din care sa reiasa calitatea de mostenitor al solicitantului pentru certificatele fiscale necesare dezbaterii succesiunii si acolo unde este cazul testamentul
 • imputernicire in original sau copie legalizata
 • timbru fiscal sau taxa timbru de 2 lei se achita la casieria institutiei
 1. Restituiri/compensari
 • Cerere restituire/compensare  . si .
 • Copie BI/CI
 • Chitantele prin care s-au achitat sumele catre bugetul local .(exemplarul original)
 • Copia certificatului de mostenitor (acolo unde este cazul)
 • Actul in baza caruia s-a efectuat incetarea rolului(acolo unde este cazul)
 1. Scutiri
 • Cerere pentru acordarea scutirii in cazul persoanelor fizice  .
 • B.I/C.I ale ambilor soti (unde e cazul)
 • Certificat de casatorie (unde e cazul)
 • Actul de proprietate al bunurilor pentru care se solicita scutirea de la plata impozitelor
 • Documentul justificativ in baza caruia se acorda scutirea( certificat de incadrare in grad de handicap/invaliditate, certificatul de revolutionar eliberat in baza legii nr. 341/2004 (pentru cladiri), hotararea eliberata in baza legii nr. 118/1990, legitimatie de veteran razboi, vaduva de razboi, vaduva nerecasatorita a veteranilor de razboi, carte de identitate a autovehiculului in care se mentioneaza ca autovehicul este adaptat handicapului sau ca acesta este vehicul istoric)
 1. Stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice
 • Declaratie de impunere pentru stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice  .
 • Actul de identitate
 • Acord de functionare emis de  Primaria Scutelnici.
 • Aviz urbanism
 • Acord de amplasare si comercializare de la  Primaria Scutelnici .
 • Certificat de producator
 1. Stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate  .
 • Actul de identitate
 • Actul de constituire
 • Contract spatiu unde se desfasoara activitatea de reclama/afisaj/publicitate
 • Schita cu dimensiuni a reclamei respective
 • Autorizatie de construire si memoriu tehnic cu schita casetei luminoase(acolo unde este cazul;)
 1. Eliberare istoric de rol fiscal
 • Cerere tip  .
 • Copia actului de proprietate pentru imobilul pentru care se solicita istoric de rol fiscal
 • Dovada calitatii de solicitant al istoricului de rol
 • Act de identitate solicitant
 • Procura in original sau copie legalizata in situatiile reprezentarii contribuabilului de catre un mandatar
 • Imputernicire avocatiala in original in situatia reprezentarii contribuabilului prin avocat si legitimatie avocat vizata la zi
 1. Inregistrari mopede
 • Taxa inmatriculare  94 lei se achita la casieria institutiei
 • Declaratia de impunere
 • Cerere pentru eliberare numere (placuta)
 • Copie BI/CI
 • Dovada ca s-a efectuat Inspectia Tehnica Periodica
 • Copie carte de identitate cu folie securizare RAR
 • Copia actului de dobandire
 • Certificat de atestare fiscala emis de DITL al unitatii administrativ-teritoriale unde vanzatorul isi are domiciliul
 1. Radieri mopede
 • Declaratia pentru scoaterea din evidente a mijlocului de transport  .
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală  .
 • Copie BI/CI
 • Copie act instrainare
 • Taxa eliberare certificat fiscal in valoare de 2 lei se achita la casieria institutiei
 • Talon si placuta de inmatriculare in original

 

Acte necesare persoane juridice

 1. Declarare cladiri
 • Declaratie de impunere completata si stampilata cu valoarea de inventar a cladirilor inregistrata in contabilitatea contribuabilului; – .
 • Act dobandire (copie conform cu originalul, semnata si stampilata);
 • Documentul prin care ii este atribuit in folosinta/administrare terenul
 • Fisa bunului imobil;
 • Nota contabila sau balanta de verificare a lunii in care s-a inregistrat cladirea in cazul  la declarararii cu intarziere.
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

2. Declarare terenuri

 • Declaratie de impunere completata si stampilata cu suprafata totala, din care construita la sol ; – .
 • Act dobandire (copie conform cu originalul, semnata si stampilata);
 • Documentul prin care ii este atribuit in folosinta/administrare terenul
 • Schita cadastrala;
 • Nota contabila sau balanta de verificare a lunii in care s-a inregistrat cladirea in cazul  la declarararii cu intarziere.
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.
 1. Incetari terenuri/cladiri
 • Cerere/adresa de scoatere din evidenta si declaratie cu valoarea/suprafata ramasa in cazul vanzarilor partiale; – . si . pt scoaterea din evidenta, . si . pt vanzari partiale
 • Nota contabila cu valoarea contabila a partii instrainate;
 • Document instrainare (copie conform cu originalul, semnata si stampilata);
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.
 1. Acte necesare pentru reevaluare
 • Declaratie cu noile valori rezultate in urma reevaluarii; – .
 • Raport de reevaluare intocmit de specialisti in domeniu;
 • Hotarare Consiliu Administratie referitoare la aprobarea si inregistrarea acestuia in  evidentele contabile;
 • Nota contabila sau balanta lunii in care s-a inregistrat reevaluarea;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.
 1. Modificari valori de impunere cladiri:
 • Declaratie; – .
 • Acte care au stat la baza modificarii;
 • Adresa cu evidenta cronologica in cazul modificarilor succesive;
 • Nota contabila, balanta analitica, bilant la declararea intarziata;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat
 1. Declarare autovehicule:
 • Declaratie auto completata si stampilata; – ., . si .
 • Act de dobandire (copie conform cu originalul, semnata si stampilata)
 • Pentru autovehicule in proprietate :
  • factura in cazul dobandirii de la persoana juridica,
  • factura reziduala in cazul teminarii contractului de leasing,
  • contract vanzare-cumparare  in cazul dobandirii de la persoana fizica,
  • pentru autovehiculele importate  declaratie vamala pentru autoturismele cumparate din tari extracomunitare sau Factura tradusa de un traducator autorizat pentru autoturismele cumparate din tari comunitare (copii conforme cu originalul, semnate si stampilate);
 • Pentru autovehicule in leasing :
  • copie contract leasing si copie Procesul-Verbal de predare-primire (conforme cu originalul, semnate si stampilate),
  • copie contract novatie/cesiune (conform cu originalul, semnat si stampilat).
 • Cartea de identitate (copie + original);
 • Adeverinta RAR sau de la producator pentru atestarea suspensiei pneumatice pentru autovehicule >12 tone;
 • Fisa de inmatriculare vizata de autoritatea administrativ-teritoriala unde vanzatorul are domiciliul/sediul;
 • Certificatul de atestare fiscala atat in cazul transmiterii dreptului de proprietate cat si in cazul transmiterii dreptului de folosinta (cesiune sau novatie) emis de autoritatea administrativ teritoriala unde vanzatorul isi are domiciliul;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat
 1. Incetari auto:
 • Plata la zi a tuturor obligatiilor bugetare;
 • Cerere de scoatere din evidenta, completata, stampilata; – .
 • cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal in cazul persoanelor juridice; – .
 • Factura de vanzare, certificat distrugere (REMAT), contract cesiune sau novatie (copie conform cu originalul, semnata si stampilata);
 • Balanta sintetica-ultima luna inchisa cu  Analitic clasa 2 cu evidetierea terenurilor si constructiilor din sectorul 3;
 • Fisa de inmatriculare
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat
 • Taxa de eliberare certificat fiscal – 2 lei  se achita la casierie
 1. Transfer auto:
 • Cerere de transfer; – .
 • Copie CUI nou;
 • Copie Cerere inscriere Mentiuni – Registrul Comertului;
 • Copie Sentinta Judecatoreasca;
 • Copie act intern firma de schimbare de sediu;
 • Urmeaza incetarea patrimoniala in baza confirmarii luarii in evidenta fiscala a unitatii administrativ teritoriale unde solicita transferul;
 • Copii carti de identitate autovehicule, in cazul in care se inregistreaza transferul de la alt sector la sectorul 3;
 • Fise de inmatriculare;
 • Delegatie + copie CI delegat.
 1. Modificari ale sediului social:
 • Cerere din partea societatii de solicitare a schimbarii sediului;
 • Copie CUI nou;
 • Copie Cerere inscriere Mentiuni – Registrul Comertului;
 • Copie Sentinta Judecatoreasca;
 • Copie act intern firma de schimbare de sediu sau statut;
 • Delegatie + copie CI delegat.
 1. Eliberari certificate fiscale indiferent de destinatia acestora:
 • Cerere tip completata si stampilata;- .
 • Achitarea tuturor obligatiilor bugetare scadente :
  • in cazul instrainarii bunurilor mobile si imobile inclusiv luna in curs,
  • in celelalte cazuri plata la scadenta;
 • Copie actul de folosinta al spatiului (contract de inchiriere, comodat, acord proprietar, etc.)  obligatoriu pentru certificatele fiscale prin care se solicita acordul de functionare;
 • Balanta sintetica-ultima luna inchisa cu Analitic clasa 2 cu evidetierea terenurilor si constructiilor din sectorul 3,
 • Taxa de eliberare certificat fiscal – 2 lei  se achita la casierie;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.
 1. Restituiri/compensari:
 • Cerere de restituire/compensare; – . si .
 • Documentele de plata in original sau copie xerox, conforma cu originalul, dupa caz, prin care s-au achitat sumele catre bugetul local .
 • Copie C.U.I./ C.I.F
 • Copie CI delegat
 • Delegatie
 • Balantele analitice
 • Inventarul mijloacelor de transport, etc., in functie de situatia particulara a fiecarui contribuabil,persoana juridica. (acolo unde este cazul)
 1. Declarare ocupare domeniu public:
 • Declaratie tip completata si stampilata; – .
 • Copie Aviz urbanism sau orice document de atribuire a suprafetei;
 • Schita amplasament;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.
 1. Scutiri:
 • Cerere pentru acordarea scutirii in cazul persoanelor juridice.  .
 • C.U.I.
 • Delegatie
 • actul de identitate al delegatului
 • actul de proprietate al bunurilor pentru care se solicita scutirea de la plata impozitelor
 • Documentul justificativ in baza caruia se acorda scutirea
 1. Stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate:
 • declaratie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate  .
 • declaratie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate .
 • C.U.I
 • delegatie
 • copie c.i. delegat
 • contract spatiu unde se desfasoara activitatea de reclama/afisaj/publicitate
 • schita cu dimensiuni a reclamei respective
 • autorizatie de construire si memoriu tehnic cu schita casetei luminoase(acolo unde este cazul;)
 • contractul de prestari servicii de publicitate si factura emisa; in cazul in care factura cuprinde prestari de servicii pentru mai multe unitati administrativ teritoriale, acestea se vor defalca explicit.

Dupa ce v-ati pregatit documentele de mai sus trebuie sa va prezentati la sediul Primariei noastre, unde se va efectua impunerea, scoaterea din evidenta fiscala sau orice alta modificare pe care o solicitati, dupa caz.

Daca aveti neclaritati sau intrebari suplimentare contactati inspectorii de specialitate.

* Nota:

In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

Conturi pentru Taxe si Impozite

Beneficiar Primaria SCUTELNICI

C.U.I. XXXXXXX

Banca – Trezoreria Pogoanele

Conturi

RO65 TREZ 4222 1070 2010 1XXX – Impozit cladiri Persoane Fizice

RO15 TREZ 4222 1070 2010 2XXX – Impozit cladiri Persoane Juridice

……

RO12 TREZ 4222 1070 2020 1XXX – Impozit terenuri intravilanPersoane Fizice

RO59 TREZ 4222 1070 2020 2XXX – Impozit terenuri intravilan Persoane Juridice

RO09 TREZ 4222 1070 2020 3XXX – Impozit terenuri extravilan

,

RO84 TREZ 4222 1160 2020 1XXX – Impozit masini PersoaneFizice

RO34 TREZ 4222 1160 2020 2XXX – Impozit masini Persoane Juridice

…..

RO92 TREZ 4222 1300 205X XXXX – ImpozitConcesiuni-Inchirieri

…..

RO72 TREZ 4222 1350 201X XXXX – Amenzi

….

RO74 TREZ 4222 1160 203X XXXX – Autorizatii deConstruire

» TAXA HOTELIERA
» TAXA RECLAMA
» IMPOZITUL TEREN PERSOANE FIZICE
» IMPOZITUL PE TEREN PERSOANE JURIDICE
» IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE
» IMPOZITUL CLADIRI PERSOANE JURIDICE
» IMPOZIT AUTO
» TAXE URBANISM
» TAXE STARE CIVILA
» TAXA FIRMA
» IMPOZITUL PE SPECTACOLE
» TAXE LOCALE ALE PRIMARIEI
» TAXE JUDICIARE DE TIMBRU
» TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
» SANCTIUNI