VOTEAZA LEGAL

Pentru sesizarea unei fapte care contravine legislatiei electorale, sunati la num
arul unic de urgenta 112 !

Pentru mai multe detalii despre sanctiunile prevazute de legislatia electorala, consultati contraventiile si infractiunileelectorale din aceasta sectiune.

Contraventii electorale

Extrase din Legea nr. 370/2004 privind alegerea Presedintelui Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare

 

CAP. IV         ART. 55 Contraventii, ART. 56 Constatare contraventii

Contraventie Amenda
a) inscrierea cu buna stiinta a unui alegator in mai multe liste electorale permanente,inscrierea in listele electorale sau tabelele electorale a unor persoane fictive ori care nu audrept de vot; de la 4.500 lei la 10.000 lei
b) pastrarea listelor electorale permanente in conditii necorespunzatoare; de la 1.000 lei la 2.500 lei
c) neefectuarea la termen a comunicarilor prevazute de lege si neoperarea acestora inlistele electorale permanente; de la 1.000 lei la 2.500 lei
d) efectuarea de operatiuni in listele electorale permanente de catre persoaneneautorizate; de la 1.000 lei la 2.500 lei
e) necomunicarea catre Autoritatea Electorala Permanenta a modificarilor operate inlista electorala permanenta; de la 1.000 lei la 2.500 lei
f) incalcarea dispozitiilor art. 4 alin. (2) si art. 27 alin. (3);

ART. 4 (2) Candidaturile propuse de partidele si de aliantele politice, precum sicandidaturile independente pot fi depuse numai daca sunt sustinute de cel putin

200.000 de alegatori. Un alegator poate sustine un singur candidat.

ART. 27      (3) Lista sustinatorilor este un act public, sub sanctiunea prevazuta deart. 292 din Codul penal. Lista sau listele sustinatorilor trebuie sa cuprinda dataalegerilor, prenumele si numele candidatului, precum si prenumele si numele, datanasterii, adresa, denumirea, seria si numarul actului de identitate si semnaturaalegatorilor care sustin candidatura. In finalul listei persoana care a intocmit-oeste obligata sa faca o declaratie pe propria raspundere prin care sa ateste veridicitateasemnaturilor sustinatorilor.

de la 1.500 lei la 4.500 lei
g) incalcarea dispozitiilor referitoare la afisarea propunerilor de candidaturiprevazute la art. 31 alin. (3); de la 1.000 lei la 2.500 lei
ART. 31   (3) In cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de solutionare acontestatiilor prevazut la alin. (2), Biroul Electoral Central aduce la cunostinta publica,prin afisare pe pagina proprie de internet si prin intermediul mass-mediei,candidaturile si semnele electorale definitive, in ordinea in care au fost depuse. In acelasitermen, Biroul Electoral Central comunica birourilor electorale judetene,birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si biroului electoral pentrusectiile de votare din strainatate, candidaturile si semnele electorale definitive, in ordineain care au fost depuse, acestea avand obligatia de a le afisa de indata la  sediul lor.
h) folosirea de catre un candidat a semnului electoral inregistrat la BiroulElectoral Central de catre un alt candidat; de la 1.500 lei la 4.500 lei
i) neluarea de catre organizatori a masurilor necesare desfasurarii normale aadunarilor electorale, precum si distribuirea si consumarea de bauturi alcoolice intimpul acestor adunari; de la 4.500 lei la 10.000 lei
j) distrugerea, deteriorarea, murdarirea, acoperirea prin scriere sau in orice mod alistelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea sau a tabelelor electorale; de la 1.000 lei la 2.500 lei
k) nerespectarea dispozitiilor art. 37 alin. (1), (3), (4) si ale art. 39 alin. (4); ART.37      (1) In campania electorala candidatii si, dupa caz, partidele politice, aliantele politice sialiantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand

minoritatilor nationale care i-au propus, precum si cetatenii au dreptul sa isi exprimeopiniile in mod liber si fara nicio discriminare, prin mitinguri, adunari, marsuri,precum si prin intermediul mass-mediei. Organizarea mitingurilor, adunarilor simarsurilor se poate face numai cu autorizarile prevazute de legislatia in vigoare.

(3)   In unitatile militare, in unitatile de invatamant, in timpul programuluide invatamant, in sediile reprezentantelor diplomatice, precum si in penitenciare,actiunile de campanie electorala de orice tip sunt interzise.

(4)   In timpul campaniei electorale, primarii asigura candidatilor si formatiunilorpolitice care i-au propus, in mod nediscriminatoriu, spatii corespunzatoare pentru a seintalni cu alegatorii.

ART. 39      (4) Pot efectua sondaje de opinie la iesirea de la urne institutele de sondare aopiniei publice sau societatile comerciale ori organizatiile neguvernamentale care au inobiectul de activitate realizarea de sondaje de opinie si care sunt acreditate de  BiroulElectoral Central, prin decizie, in acest sens. Operatorii de sondaj ai acestora au

de la 1.000 lei la 2.500 lei
acces, in baza acreditarii institutiei pentru care lucreaza, in zona de protectie a sectieide votare prevazuta la art. 43 alin. (6), fara a avea acces in interiorul localului sectiei devotare. (ART. 43    (6) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare este obligatsa ia masurile necesare pentru ca alegerile sa decurga in bune conditii.

Atributiile acestuia se intind si in afara localului de votare, in curtea acestuia, inintrarile in curte, in jurul localului de vot, precum si pe strazi si in piete publice, pana lao distanta de 500 m.)

l) afisarea listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea sau a tabelelorelectorale; distrugerea, deteriorarea, murdarirea, acoperirea prin scriere sau in orice mod aplatformelor-program afisate sau a oricaror altor afise ori anunturi de propaganda electoralatiparite; de la 1.000 lei la 2.500 lei
m) nerespectarea deciziilor si hotararilor birourilor electorale; nerespectareahotararilor si instructiunilor Autoritatii Electorale Permanente; nerespectareahotararilor Curtii Constitutionale; de la 1.000 lei la 2.500 lei
n) tiparirea fara drept de buletine de vot, in vederea utilizarii acestora in ziuaalegerii; de la 4.500 lei la 10.000 lei
o) refuzul de a permite accesul persoanelor acreditate in localul sectiei de votare, cuexceptia cazurilor in care presedintele biroului electoral al sectiei de votarelimiteaza accesul persoanelor acreditate in localul sectiei de votare datoritamarimii acestuia; de la 1.000 lei la 2.500 lei
p) refuzul de a primi si inregistra o intampinare, contestatie sau orice altacerere, formulata in scris; de la 1.000 lei la 2.500 lei
q) refuzul de a se conforma dispozitiilor presedintelui biroului electoral al sectieide votare cu privire la asigurarea ordinii in localul de vot si in imprejurimi; de la 1.500 lei la 4.500 lei
r) inmanarea buletinului de vot unui alegator care nu prezinta actul de identitate oricare refuza sa semneze in lista electorala sau tabelul electoral in care este inscrispentru primirea buletinului de vot si a stampilei cu mentiunea «VOTAT»; de la 4.500 lei la 10.000 lei
r^1) nerespectarea dispozitiilor art. 44 alin. (8) privind prezenta altor persoane in cabinade vot;

ART. 44      (8) Prezenta oricarei persoane in cabinele de vot, in afara celei carevoteaza, este interzisa. Alegatorul care, din motive temeinice, constatate de presedintelebiroului electoral al sectiei de votare, nu poate sa voteze singur are dreptul sacheme in cabina de votare un insotitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi dinrandul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al sectiei de votare sau alcandidatilor.

s) neaplicarea pe actul de identitate a stampilei cu mentiunea „VOTAT” sau a timbruluiautocolant, dupa caz, precum si retinerea actului de identitate, fara motive de la 4.500 lei la 10.000 lei
intemeiate, de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare;
s) nerespectarea dispozitiilor art. 48 alin. (1) lit. e) privind citirea cu voce tare aoptiunii exprimate pe buletinul de vot; intocmirea de catre birourile electorale alesectiilor de votare a proceselor-verbale, cu incalcarea dispozitiilor prezentei legi; de la 1.000 lei la 2.500 lei
t) continuarea propagandei electorale dupa incheierea acesteia, precum si sfatuirea in ziuavotarii a alegatorilor la sediul sectiilor de votare sa voteze sau sa nu voteze un anumitcandidat; de la 1.500 lei la 4.500 lei
t) purtarea pe durata votarii de catre membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare,persoanele insarcinate cu paza, persoanele acreditate sau de catre operatorii de sondaj aiinstitutelor de sondare a opiniei publice sau ai societatilor comerciale ori aiorganizatiilor neguvernamentale de ecusoane, insigne ori alte insemne de propagandaelectorala; de la 1.000 lei la 2.500 lei
u) incalcarea de catre membrii birourilor electorale a obligatiei de a participala activitatea acestor birouri; de la 1.000 lei la 2.500 lei
v) refuzul presedintelui biroului electoral sau al loctiitorului acestuia de a elibera ocopie certificata de pe procesul-verbal persoanelor indreptatite potrivit prevederilorprezentei legi; de la 1.000 lei la 2.500 lei
w) incalcarea conditiilor de acreditare de catre persoanele acreditate potrivit art. 47 sioperatorii de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice, ai societatilorcomerciale ori ai organizatiilor neguvernamentale care au fost acreditate de BiroulElectoral Central prin decizie; de la 1.500 lei la 4.500 lei
x) nerespectarea dispozitiilor art. 10-12 privind delimitarea, numerotarea sistabilirea sectiilor de votare;

ART. 10   (1) Pe teritoriul national, operatiunile electorale se desfasoara in sectiile de votareorganizate conform Legii nr. 35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

35/2008: CAP. III  Sectiile de votare si birourile electorale ale sectiilor de votareART. 18

(1)   Autoritatea Electorala Permanenta administreaza Registrul sectiilor de votare dintara care reprezinta o baza de date centralizata privind delimitarea, numerotarea, sediile sidotarea sectiilor de votare. Registrul sectiilor de votare este public.

(2)  Delimitarea sectiilor de votare din tara si stabilirea sediilor acestora se actualizeazaanual pana cel mai tarziu la data de 1 martie, de catre primari, prin dispozitie, fara caacestea sa poata depasi limitele teritoriale ale colegiilor uninominale pentru alegereaCamerei Deputatilor. Modificarile intervenite pana la data de referinta se comunicaAutoritatii Electorale Permanente, in formatul stabilit de aceasta, in cel mult 48 de ore dela emiterea dispozitiei primarului. Dupa data de 1 martie a fiecarui an, modificarile pot fiefectuate numai cu avizul de conformitate al Autoritatii Electorale Permanente.”

Art 11 – abrogatART. 12

(1)   Pe langa misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei se organizeazauna sau mai multe sectii de votare pentru alegatorii care se afla in strainatate la dataalegerilor.

de la 1.500 lei la 4.500 lei
(2)   In afara sectiilor de votare prevazute la alin. (1), pot fi organizate, cu acordulguvernului din tara respectiva, sectii de votare si in alte localitati decat cele in care isi ausediul misiunile diplomatice sau oficiile consulare.

(3)   Organizarea si numerotarea sectiilor de votare din strainatate se stabilesc decatre ministrul afacerilor externe, prin ordin, care se publica in Monitorul Oficial alRomaniei, Partea I, si pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, in termen de cel mult 15zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind stabilirea dateialegerilor.

y) nerespectarea dispozitiilor art. 39 alin. (1)-(3) si (5);

ART. 39

(1) In perioada electorala, in cazul prezentarii de sondaje de opinie cucontinut electoral, acestea trebuie insotite de urmatoarele informatii:

a)  denumirea institutiei care a realizat sondajul;

b)  data sau intervalul de timp in care a fost efectuat sondajul si metodologiautilizata;

c)  dimensiunea esantionului si marja maxima de eroare;

d)  cine a solicitat si cine a platit efectuarea sondajului.

(2)   Televotul sau anchetele facute pe strada in randul electoratului nu trebuie sa fieprezentate ca reprezentative pentru opinia publica sau pentru un anumit grup social orietnic.

(3)   Cu 48 de ore inainte de ziua votarii este interzisa prezentarea de sondajede opinie, televoturi sau anchete cu continut electoral facute pe strada.

(5) In ziua votarii este interzisa prezentarea sondajelor realizate la iesirea de laurne, inainte de incheierea votarii.

de la 4.500 lei la 10.000 lei
z) nerespectarea dispozitiilor art. 41 privind afisajul electoral;

ART. 41

(1)   Primarii sunt obligati ca dupa data expirarii termenului de depunere acandidaturilor, dar pana la ramanerea definitiva a acestora, sa stabileasca, prindispozitie care se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei,locuri speciale pentru afisajul electoral, in care sa amplaseze panouri electorale,tinand seama de numarul candidatilor.

(2)   Locurile speciale pentru afisaj trebuie sa fie stabilite in locuri publice frecventate decetateni, astfel incat sa poata fi folosite fara stanjenirea circulatiei pe drumurile publicesi a celorlalte activitati din localitatile respective. In prealabil, primarii sunt obligati sa asigureinlaturarea din spatiul public a oricaror materiale de propaganda electorala ramase dela campaniile electorale precedente.

(3)   Locurile speciale pentru afisaj electoral pot fi folosite numai de candidatii lafunctia de presedinte si de partidele care i-au propus.

de la 1.000 lei la 2.500 lei
(4)   Este interzisa utilizarea de catre un candidat a locurilor speciale pentru afisajelectoral, astfel incat sa impiedice folosirea acestora de catre un alt candidat.

(5)   Afisajul electoral este permis in alte locuri decat cele stabilite potrivit alin. (2)numai cu acordul scris al proprietarilor sau, dupa caz, al detinatorilor si numaicu luarea masurilor impuse de legislatia in vigoare pentru asigurarea siguranteicetatenilor.

(6)   Pe un panou electoral fiecare candidat poate aplica un singur afis electoral. Unafis electoral amplasat in locurile prevazute la alin. (1) nu poate depasi dimensiunile

de 500 mm o latura si 300 mm cealalta latura, iar cel prin care se convoaca oreuniune electorala, 400 mm o latura si 250 mm cealalta latura.

(7)   Sunt interzise afisele electorale care combina culorile intr-o succesiune carereproduce drapelul Romaniei sau al altui stat.

(8)   Se interzice afisajul in scop electoral prin aplicarea pe peretii sau pilonii desustinere a podurilor, tunelurilor, viaductelor, pe indicatoarele rutiere, panourile deorientare si informare rutiera, precum si pe sistemele electronice de reglementare acirculatiei.

(9)   Activitatile de propaganda electorala nu pot afecta in niciun fel spatiile verzi,rezervatiile naturale si zonele protejate ecologic.

(10)   Folosirea minorilor cu varsta sub 16 ani pentru distribuirea sau amplasarea demateriale de propaganda electorala este interzisa.

(11)   Dupa incheierea campaniei electorale se interzice difuzarea de mesajeelectorale in format audio, vizual sau mixt pe ecrane digitale amplasate in locuri publice oriprivate, precum si prin intermediul unor vehicule special amenajate.

(12)   Primarul, cu sprijinul organelor de ordine publica, este obligat sa asigureintegritatea panourilor, afiselor electorale si a altor materiale de propaganda electoralaamplasate in locuri autorizate.

(13)   Primarii pot aproba instalarea pe domeniul public de catre candidati si, dupacaz, de catre partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilornationale, aliantele politice si aliantele electorale care ii sustin a unor amenajariprovizorii in scopul distribuirii de materiale de propaganda electorala, daca prinamplasarea lor nu se instituie restrictii de circulatie rutiera sau pietonala.

(14)   Campania electorala se poate desfasura in alt stat decat Romania numai curespectarea legislatiei in vigoare a statului respectiv.

aa) nerespectarea dispozitiilor art. 43 alin. (12) privind comercializarea si consumulbauturilor alcoolice;

ART. 43      (12) In ziua votarii, intre orele 7,00-21,00 sunt interzise comercializarea siconsumul bauturilor alcoolice in spatiul de protectie al sectiei de votare prevazut laalin. (6) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare este obligat sa ia masurile

de la 1.500 lei la 4.500 lei
necesare pentru ca alegerile sa decurga in bune conditii. Atributiile acestuia se intindsi in afara localului de votare, in curtea acestuia, in intrarile in curte, in jurullocalului de vot, precum si pe strazi si in piete publice, pana la o distanta de 500 m.”.
ab) nerespectarea dispozitiilor art. 43 alin. (4);

ART. 43 (4) La plecare, presedintele biroului electoral al sectiei de votare sigileazaintrarea in localul de vot prin aplicarea stampilei de control pe o banda de hartie. Esteinterzisa parasirea localului de vot cu stampila de control, stampile cu mentiunea

«VOTAT», buletine de vot sau liste electorale.

de la 1.000 lei la 2.500 lei
ac) nerespectarea dispozitiilor art. 48 alin. (1) lit. c).

ART. 48

(1) Dupa inchiderea salii unde se voteaza, presedintele, in prezenta membrilorbiroului electoral, efectueaza operatiunile de numarare a buletinelor de vot si deconsemnare a rezultatului votarii, dupa cum urmeaza:

c) stabileste numarul alegatorilor inscrisi in copia listei electorale permanente; esteinterzis, cu exceptia prevazuta la art. 44 alin. (6), sub sanctiunea legii, ca pe acestedocumente sa existe stersaturi, modificari sau completari; rezultatul numararii se vainscrie la pct. a) din procesul-verbal prevazut la art. 49 alin. (1);

de la 1.000 lei la 2.500 lei

Infractiuni electorale

EXTRASE DIN NOUL COD PENAL

TITLUL IX –  Infractiuni electorale

ART. 385      Impiedicarea exercitarii drepturilor electorale

(1)  impiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exercitiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepseste cu inchisoarea de la 6 lunila 3 ani.

(2)  Atacul, prin orice mijloace, asupra localului sectiei de votare se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitariiunor drepturi.

ART. 386      Coruperea alegatorilor

(1)  Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase in scopul determinarii alegatorului sa voteze sau sa nu voteze o anumitalista de candidati ori un anumit candidat se pedepsestecu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)  Nu intra in categoria bunurilor prevazute in alin. (1) bunurile cu valoare simbolica, inscriptionate cu insemnele unei formatiuni politice.

ART. 387      Frauda la vot

(1)   Fapta persoanei care voteaza:

  1. a) fara a avea acest drept;
  2. b) de doua sau mai multe ori;
  3. c) prin introducerea in urna a mai multor buletine de vot decat are dreptul un alegator se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 anisau cu amenda si interzicerea exercitarii unor

(2)  Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza utilizarea unei carti de alegator sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de votfals.

ART. 389       Violarea confidentialitatii votului

(1)  Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepseste cu amenda.

(2)  Daca fapta a fost comisa de un membru al biroului electoral al sectiei de votare, pedeapsa este inchisoare de la 6 luni la3 ani sau amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.

ART. 390     Nerespectarea regimului urnei de vot

(1)  Deschiderea urnelor, inainte de ora stabilita pentru inchiderea votarii, se pedepsste cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cuamenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)  Incredintarea urnei speciale altor persoane decat membrilor biroului electoral al sectiei de votare ori transportarea acesteia de catrealte persoane sau in alte conditii decat cele prevazute de lege se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda siinterzicerea exercitarii unor drepturi.

ART. 391     Falsificarea documentelor si evidentelor electorale

(1)  Falsificarea prin orice mijloace a inscrisurilor de la birourile electorale se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani siinterzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)  Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si inscrierea in copia de pe lista electorala permanenta ori de pe lista electoralacomplementara a unor persoane care nu figureaza in aceasta lista.

(3)   Introducerea in uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care altereaza inregistrarea ori insumarea rezultatelor obtinute insectiile de votare sau determina repartizarea mandatelor in afara prevederilor legii se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani siinterzicerea exercitarii unor drepturi.

(4)  Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza introducerea de date, informatii sau proceduri care duc la alterarea sistemuluiinformational national necesar stabilirii rezultatelor alegerilor.

ART. 393   Sanctionarea tentativei      Tentativa la infractiunile prevazute in art. 385 si art. 387-391 se pedepseste.

TITLUL VIII    Infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala 

CAP. I   Infractiuni contra ordinii si linistii publice

ART. 367

Constituirea unui grup infractional organizat

(1) Initierea sau constituirea unui grup infractional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice forma, a unui astfel de grup sepedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(6)  Prin grup infractional organizat se intelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumitaperioada de timp si pentru a actiona in mod coordonat in scopul comiterii uneia sau mai multor infractiuni.

Instigarea publica

(1)  Fapta de a indemna publicul, verbal, in scris sau prin orice alte mijloace, sa savarseasca infractiuni se pedepseste cu inchisoare dela 3 luni la 3 ani sau cu amenda, fara a se putea depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea la savarsirea careia s-ainstigat.

(2)  Daca fapta prevazuta in alin. (1) este comisa de un functionar public, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani siinterzicerea exercitarii unor drepturi, fara a se putea depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea la savarsireacareia s-a instigat.

(3)  Daca instigarea publica a avut ca urmare comiterea infractiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevazuta de lege pentru aceainfractiune.