Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

REZULTATUL PROBEI SCRISE pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior

DOCUMENTUL AICI

REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat

pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul

Compartimentului registratura, starea civila si arhiva, avand proba scrisa in data de 18.01.2021

    Avand in vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotararea GuvemuJui nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea l;li dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu rnodificarile si cornpletarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probei scrise:

Scutelnici site afisaj 13.00

  *  Candidatii declaraii admisi vor susµne interviul in data de 20.01.2021 la ora .10:00· la sediul Primariei Scutelnici.

  Candidatii nemultumiti de rezultatul obµnut pot formula contestatii in termen de 24 de ore de la a.fil;lare, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611 /2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functonarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de solutionare a contestatilor, doamna Agapie Luminita.
    Afisat astazi 18.01.2021, ora 13:00 la sediul Primariei SCUTELNICI si pe site-ul institutiei.