Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

ANUNT - 07,02,2022

ANUNTUL AICI

Primăria Comunei Scutelnici, județul Buzău vă notifică în condițiile art. 618 alin. 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ că organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice vacante de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Scutelnici, conform an. 385 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în data de 31 martie 2022, orele 10.00 - proba scrisă, proba interviu se susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

 • COMPARTIMENT REGISTRATURA, STARE CIVILA SI ARHIVA , inspector, clasa I, grad profesional debutant - ID post 542760

Condiții de participare:

Condiții generale:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Condiții sprecifice:

 • studii universitate de licența absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul studii juridice.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice- nu este cazul
 • Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Publicarea anunțului se va face în data de 1 martie 2022 , prin afișare Ia sediul instituției si postarea pe site - ul instituției: www.primariascutelnici.ro.

Concursul pe post va avea loc la sediul instituției din sat Scutelnici, comuna Scutelnici, județul Buzău.

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet, si anume in perioada - 01 martie 2022- 21 martie 2022, la sediul Primăriei comunei Scutelnici, județul Buzău.

Bibliografie

1 .Constituția României, republicata,

2.Titlul I si II ale pârtii a VI din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

3.Ordonanța 137/2000 Privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările si completările ulterioare,

 1. Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu modificările si completările ulterioare;
 2. Legea 119/1996, privind actele de stare civila, cu modificările si completările ulterioare;
 3. G. nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice - text integral;
 4. Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, cu modificările si completările ulterioare;
 5. Hotărârea nr. 64/26.01.2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozițiilor in materie de stare civila;
 6. Ordonanța nr.27 din 30.01.2002 privind reglementarea activitatii de soluționare a petițiilor;
 7. Legea 544 din 12.10.2001 privind liberal acces la informațiile de interes public;
 8. G. nr. 1723 din 14.10.2004 - privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocrației in activitatea de relații cu publicul;
 9. Legea nr.52 din 21.03.2003 republicata - privind transparenta decizionala in administrația publica;
 10. Regulament nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (la data 31- oct-2018 actul a fost in legătură cu Decizia 174/2018 );
 11. Legea 554 din 02.12.2004 - contenciosul administrativ

Tematica;

1 .Constituția României, republicata,

2.Titlul I si II ale pârtii a VI din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

3.Ordonanța 137/2000 Privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările si completările ulterioare,

 1. Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu modificările si completările ulterioare;
 2. Legea nr. 119/1996, privind actele de stare civila, cu modificările si completările ulterioare;
 3. G. nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice - text integral;
 4. Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, cu modificările si completările ulterioare;
 5. Hotărârea nr. 64/26.01.2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozițiilor in materie de stare civila;
 6. Ordonanța nr.27 din 30.01.2002 privind reglementarea activitatii de soluționare a petițiilor;
 7. Legea 544 din 12.10.2001 privind liberal acces la informațiile de interes public;
 8. G. nr.1723 din 14.10.2004 - privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocrației in activitatea de relații cu publicul;
 9. Legea nr.52 din 21.03.2003 republicata - privind transparenta decizionala in administrația publica;
 10. Regulament nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (la data 31 -
  oct-2018 actul a fost in legătură cu Decizia 174/2018 );
 11. Legea 554 din 02.12.2004 - contenciosul administrativ;